หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง
Asst.Prof. Jittra Singthong, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353504, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : jittra.w@ubu.ac.th, jittrawara@gmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      B311 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 2547.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2540.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2536.
งานบริหาร
 • 2556: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2554: ประธานกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีการอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)

ผลงานวิจัย
 • 2565 : Structural and Rheological Properties of Yanang Gum (Tiliacora triandra)
 • 2564 : Functional properties and bioactive compounds of pigmented brown rice flour
 • 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บเสริมโปรตีนไข่ขาว
 • 2564 : การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หมี่กะทิกึ่งสำเร็จรูป
 • 2564 : การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มจากกล้วยน้ำหว้า
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2560 : Characteristic and functional properties of Thai lotus seed (Nelumbo nucifera) flours, วารสาร International Food Research Journal 24(4): 1414-1421
 • 2560 : Bioactive compounds and nutritional properties of Khao-Mao, วารสาร UPM, Malaysia

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตกวยจั๊บผสมข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป
 • 2562 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตกวยจั๊บไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป
 • 2562 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรส่วนผสมเส้นกวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวก่ำ
 • 2562 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรส่วนผสมเส้นกวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้อง
 • 2559 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรส่วนผสมเส้นกวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจากแก่นตะวัน
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้เชียวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านโรงงานอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ พศช
 • 2565 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง Identification of bioactive compounds in Thunbergia luarifolia (Rang Chuet) extract with detoxification in liver
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้เชียวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านโรงงานอาหาร สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเห็ดใยบุญ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้เชียวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มอาอู๋
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของแป้งข้าวสังข์หยดและมอลโตเดรกตรินต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์คุกกี้
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง โครงการอบรมการแปรรูปจากแมลงกินได้ 2/2561
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 1/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดดการผลิตอาหารพื้นบ้านจังหวัดอุบลราธาน ปีที่ 2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP