หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพ
Chatchaya Onumpai, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045 353550, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : chatchaya.o@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Food and Nutritional Science), University of Reading Reading, United Kingdom, 2555.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2548.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2545.
งานบริหาร
 • 2564: การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • 2562: การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2562: การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
 • 2561: ประธานหลักสูตร/รองหัวหน้าภาค/รองหัวหน้าสาขา/รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน/หรือเทียบเท่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
 • 2560: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)

ผลงานวิจัย
 • 2564 : การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้า:การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเจลลี่
 • 2562 : หมูยอ
 • 2562 : Probiotic
 • 2560 : ผงเตรียมน้ำมันพืชสำหรับหมูยอคอเลสเตอรอลต่ำ
 • 2560 : หมูยอไส้ข้าวเหนียว
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง ปฏิบัติการ
 • 2565 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง ปฏิบัติการ
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเตรียมโครงงานวิจัย
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การควบคุมจุลินทรีย์:Extended shelf life cook chill food
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การควบคุมจุลินทรีย์:ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง u2tนาเรือง
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง u2tนาดี
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง u2tแสนสุข
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง ข้าวตังหน้าตั้ง
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง ข้าวเกรียบหมูยอ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง u2tนาเรือง
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง u2tนาดี
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Bitter-Masking Property of Pea Eggplant (Solanum torvum Sw.) Extract
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง The screening and characterization of cellulose-fermenting yeasts isolated from plant feeding-termite, Zonocerus varigatus
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง "ยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง แบบเสนอโครงการการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปที่ 12” (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2/2562
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP