หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวคนิถา หาญศึก
Khanitha Hansuk


ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติงานห้องสมุด
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 045-353523, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : kanitha.h@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานพัสดุ
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

ภาระงานตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา-งานสนับสนุนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • งานบริการการศึกษา-จัดพิมพ์หนังสือดูงานฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
 • งานห้องสมุด-ปฏิบัติงานห้องสมุด
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา-การรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา-การรวบรวมเอกสารและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา-การประสานข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักสูตร
 • งานบริการศึกษา- ประสานงานหลักสูตรกับงานพัฒนาการศึกษาและอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ การเปิด-เปิดรายวิชา/การบันทึกและอนุมัติ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7
 • งานบริการการศึกษา-ประสานงานการจองรถรับ-ส่ง กับเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์
 • งานบริการการศึกษา-ประสานงานการเชิญอาจารย์พิเศษกับเจ้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่การเงิน
 • งานบริการการศึกษา-จัดทำหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบริกการการศึกษา รวบรวมเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และลงทะเบียนงานรับเข้านักศึกษา
 • รับเอกสารข้อสอบ และประสานงานกับงานธุรการ
 • รับเอกสารรวบรวมเอกสารลงรายละเอียดเลือกสาขานักศึกษา
 • ประสานงานและรวบรวมเอสาร โครงการเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการเลือกศึกษาต่อในหมาวิทยาลัย กิจกรรม Farm and Food Camp ปีการศึกษา 2565

ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Green Library และอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน
 • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานสหกิจศึกษษ ประจำคณะเกษตรศษสตร์
 • ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมและเอกสาร โครงการการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรม Farm and Food Camp ปีการศึกษา 2565
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP