หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ชุติมา ทองแก้ว
Chutima Thongkaew, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 0 4535 3560, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : chutima.t@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Dr.rer.nat (Food Science), -, University of Hohenheim Stuttgart, Germany, 2015.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2546.
 • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2542.
ผลงานวิจัย
 • 2565 : The physicochemical and thermal properties of unripe glutinous rice flour and application in gluten free noodles
 • 2565 : สาหร่ายเทียมจากใบไชยา
 • 2564 : เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก
 • 2564 : เจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก
 • 2563 : Effect of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) powder on quality of glass noodles
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2563 : Effect of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) powder on quality of glass noodles, วารสาร Bitech Bangna, Bangkok
 • 2563 : การผลิตลอดช่องจากแป้งข้าวเม่า, วารสาร ม.อบ
 • 2563 : Effect of Partial Substitution of Riceberry Rice Flour on Rice Noodles Quality , วารสาร Bitec Bangna, Bangkok
 • 2562 : ผลของความสดของไข่และความเข้มข้นน้ำเชื่อมต่อคุณลักษณะของฝอยทอง, วารสาร ม.อบ
 • 2560 : การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งกลอยที่ดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน, วารสาร ม นเรศวร

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วัสดุเศษเหลือ
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง น้ำมันปลา
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การทำเค็ม
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ออร์แกนิค
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การแข่งขันประกวด Food Innovation
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การประกวด Food Innovation ครั้งที่ 12
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (สปป.ลาว)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การแปรรูปอาหาร (นักศึกษามหาวิทยาลัยพระตะบอง)
 • 2565 : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การสกัดและใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากเนื้อตาลสุก
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาพริกแผ่่นปรุงรส
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP