หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.เบญจพล ศรีทองคำ
Benjapon Sritongkam, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3569
อีเมล์ : benjapon.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ห้อง B324
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • PhD (Plant Pathology), College of Agriculture and Natural Resources National Chung Hsing University Taichung, Taiwan, 2565.
  • วท.ม.(โรคพืช), คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม, 2559.
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม, 2556.
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะเกษตร งานเกษตรอีสานใต้
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการฝ่ายอุทยานวิชาการ งานเกษตรอีสานใต้
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและกองอำนวยการกลาง งานเกษตรอีสานใต้

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ STEM เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2/2566

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP