หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.อภิญญา ไขรัมย์
Apinya Khairum, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3556
อีเมล์ : apinya.kh@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • ปร.ด.(พืชศาสตร์), เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 2564.
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 2553.
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างม.อุบลฯและวิทยาลัยเกษตรจำปาศักดิ์ สปป. ลาว
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2/2566
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง ฝ่ายอุทยานวิชาการงานเกษตรอีสานใต้ 2/2566
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง ฝ่ายประกวดงานเกษตรอีสานใต้ 2/2566

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • 2566 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP