หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
Prof. Tuanthong Jutagate, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353545, 2154, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : tuantong.j@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Fisheries Biology), Deakin University Victoria, Australia, 2002.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2537.
งานบริหาร
 • 2561: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2560: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • 2553: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)
 • 2552: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)
 • 2552: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : Morphological investigation and length-weight relationships of long snouted pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments
 • 2564 : Fish diversity, habitat preference and assemblage patterns during the dry season in the upper Petchaburi River, Thailand
 • 2564 : Age and growth estimates from three hard parts of the spotted catfish Arius maculatus (Actinopterygii: Siluriformes: Ariidae) in Thailand’s largest natural lake
 • 2564 : Length-Based Stock Assessment of Smiths Barb, Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865) (Cyprinidae) and Asian Redtail Catfish, Hemibagrus nemurus, (Valenciennes, 1840), (Bagridae) in a Multipurpose Reservoir in Thailand
 • 2564 : Growth and feeding behavior of fishes in organic rice–fish systems with various species combinations
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2559 : Freshwater fish diversity in Thailand and the challenges on its prosperity due to river damming , วารสาร Nakano S. (ed.) "Aquatic Biodiversity Conservation and Ecosystem Services, Ecological Research Monographs, pp. 31-39, Springer, Berlin.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Prior Consultation for the Proposed Sanakham Hydropower Project
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Luang Prabang Hydropower Project
 • 2561 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower Mekong Basin

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Culture-based fisheries in Asia-Pacific
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Workshop on Transboundary fishes
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง American Corner INDOPAC Outreach in Environment Issue
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 14
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง International Masheers COnference
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Aquaculture Report
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ECOPATH with ECOSIM model
 • 2564 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง ข้อเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุนกลาง เรื่องที่ 2
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ข้อเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุนกลาง เรื่องที่ 1
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง SEAFDEC ocenographic data collection
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP