หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
Prof. Tuanthong Jutagate, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353545, 2154, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : tuantong.j@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Fisheries Biology), Deakin University Victoria, Australia, 2002.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2537.
งานบริหาร
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2561: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2560: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • 2553: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)
 • 2552: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2565 : Spatio-temporal variation in fish diversity and assemblage patterns in the Lower Tapee River, Southern Thailand
 • 2565 : Spatio-Temporal Variability of Water Quality in the Upper Chao Phraya River, Thailand, between 2008 and 2018
 • 2565 : Feasibility study for Lao-Thai Fisheries Co-management project Phase III
 • 2565 : A policy framework for climate resilience in fisheries and aquaculture in Thailand
 • 2565 : Catch composition and risk assessment of two fishing gears used in small-scale fisheries of Bandon Bay, the Gulf of Thailand
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2559 : Freshwater fish diversity in Thailand and the challenges on its prosperity due to river damming , วารสาร Nakano S. (ed.) "Aquatic Biodiversity Conservation and Ecosystem Services, Ecological Research Monographs, pp. 31-39, Springer, Berlin.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Prior Consultation for the Proposed Sanakham Hydropower Project
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Luang Prabang Hydropower Project
 • 2561 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower Mekong Basin

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Culture-based fisheries in Asia-Pacific
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Workshop on Transboundary fishes
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง American Corner INDOPAC Outreach in Environment Issue
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 14
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง International Masheers COnference
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Asian Fisheries Science
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Fish Population Dynamaics and Stock Assessment (SEAFDEC)
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Aquaculture Report
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ECOPATH with ECOSIM model
 • 2564 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง ข้อเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุนกลาง เรื่องที่ 2
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ข้อเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุนกลาง เรื่องที่ 1
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง SEAFDEC ocenographic data collection
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Lake and Reservoir
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Asian Fisheries Science
 • 2564 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การประยุกต์ใช้ปลาเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำปิง
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามโดยชุมชน
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Culture-based fisheries
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง เรื่องที่ 1
 • 2564 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง สสส โลกร้อนกับนิเวศวิทยาประมง
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง American Corner INDOPAC Outreach in Environment Issue
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ASEAN Water Platform 2021: Regional Connectivity & Transboundary River & Resource Governance
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง คณะทำงานเพื่อเสนอแนวทางการทำประมงอย่างยั่งยืน
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง (ANRES) The approach of multidimensional scaling for sustainability of small pelagic fisheries in Sunda Strait
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง (WJST) Population Dynamics of the Caroun croaker Johnius carouna (Cuvier, 1830) in coastal fishing ground in the Middle Gulf of Thailand
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง (PeerJ) Economic contribution and attitude towards non-native freshwater ornamental fishes of pet store owners in Klang Valley, Malaysia.
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง PNPCA โครงการเขื่อนสะนะคาม
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประชุมเครือข่ายนักวิชาการลุ่มน้ำโขง
 • 2563 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Suticha Phukaokaew)
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Population Dynamics of Sulphur Goatfish, Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829) in the Visayan Sea, Philippines
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Regional Training Course on Sampling Gear Design for On-board Fisheries Resource Survey
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง อุทกวิทยาในอ่างเก็บน้ำ
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Do morphological traits predict ecological guilds of Mekong fish fauna?
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Life history of Nile tilapia in irrigation reservoirs of Sri Lanka
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Feasibility of a single species quota system for management of Malaysian multi-species purse seine fisheries
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง International Mahseer Conference
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง หนังสือเรื่อง เอนไซมยอยอาหารในสัตวน้ํา (Digestive Enzymes in Aquatic Animals)
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ม.สงขลานครินทร์)
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มรภ. อุบลราชธานี)
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความในวารสาร JFE เรื่องที่ 2
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความในวารสาร JFE เรื่องที่ 1
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง PNPCA โครงการเขื่อนหลวงพระบาง
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง แผนโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจาก สกสว - โครงการฯ
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ม. ขอนแก่น)
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 2562 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรท R สำหรับการวิเคราะห์ทางพลวัตประชากรและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการ
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Age determination using vertebra for sharks and rays
 • 2562 : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง คณะประมง ม. เกษตรศาสตร์
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ม. เกษตรศาสตร์)
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ม. ขอนแก่น)
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ม. เทคโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช)
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เสวนาวิชาการ "วิกฤติ? และทางออกของสังคมไทยในยุคดิจดตัล"
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง วารสารวิจัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ธนาคารสัตว์น้ำ กรมประมง
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Stock Assessment for Inland Fisheries
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิพากษ์หลักสูตร มทร อีสาน (สกลนคร)
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กองบรรณาธิการวารสารวิชชา
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิพากษ์หลักสูตร มทร อีสาน (สุรินทร์)
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กองบรรณาธิการวารสารเกษตรนเรศวร
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
 • 2561 : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง มรภ สุรินทร์ การเขียนบทความวิชาการ
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Asian Fisheries Science
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Chiangmai Journal of Science
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คนที่2)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คนที่ 1)
 • 2561 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (คนที่ 2)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ตำแหน่งศาสตราจารย์ (คนที่ 1)
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง พฤติกรรมการสืบพันธ์ปลาน้ำจืด
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ครั้งที่ 56
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดของประเทศไทย
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประเมินระดับการลงแรงงานประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาผลของผงตะเคียนทองที่มีผลต่อการรักษาแผลของปลากัด
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Green Mussel Cultivation Model: A Climate Change Adaptation Tool for Smart Farmers
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการปรมง
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Factors Related to Nesting Sites of Oreochromis niloticus (Cichlidae) in Irrigation Reservoirs, Sri Lanka
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของแคโรทีนอยด์สามแหล่งต่อการเติบโตและเกิดสีในกุ้งเครย์ฟิช
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง โครงสร้างประชาคมลูกปลาและอาหารธรรมชาติในแม่น้ำก่ำ
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาความชุกชุมของแมลงน้ำ จ. สกลนคร
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้ำจืด จ. สกลนคร
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเขียนโครงการวิจัย ม. นครพนม
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการติดตามผลจับสัตว์น้ำจากชาวประมงลุ่มน้ำโขง
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เสวนาประพณีวิทยาศาสตร์การประมง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ มรภ. สุราษฎร์ธานี
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการประเมินการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการวิพากษ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการวิพากษ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางประมงทะเล
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง International Review of Hydrobiology
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ.
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประชุมวิชาการ มทร อิสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประฃุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องที่ 3
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประฃุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องที่ 2
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประฃุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องที่ 1
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Research Cafe ครั้งที่ 4
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง พิจารณาบทความที่ส่งวารสาร Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (เรื่องที่ 2)
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง พิจารณาบทความที่ส่งวารสาร Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (เรื่องที่ 1)
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง พิจารณาบทความที่ส่งวารสาร Agriculture and Natural Resources
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ม. ราชมงคลศรีวิขัย
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม. มหาสารคาม
 • 2559 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การแพร่กระจายของประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำมูล จ. ศรีสะเกษ
 • สิ้นสุด

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP