หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
Prof. Tuanthong Jutagate, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353545, 2154
อีเมล์ : tuantong.j@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Fisheries Biology), Deakin University Victoria, Australia, 2002.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2537.
งานบริหาร
 • 2566: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2561: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2560: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : Trawl Fisheries in the Gulf of Thailand: Vulnerability Assessment and Trend Analysis of the Fish Landings
 • 2566 : Growth and competitions of the Australian red-claw crayfish, Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) in Thailand: the experimental approaches
 • 2565 : Evolution of the food web in Bandon Bay, the Gulf of Thailand: Ten years of the blue swimming crab stocking program
 • 2565 : Feeding and Trophic Interaction of Fishes in a Newly Impounded Irrigation Reservoir in the Central Plain of Thailand
 • 2565 : Spatio-temporal variation in fish diversity and assemblage patterns in the Lower Tapee River, Southern Thailand
 • 2565 : Spatio-Temporal Variability of Water Quality in the Upper Chao Phraya River, Thailand, between 2008 and 2018
 • 2565 : Feasibility study for Lao-Thai Fisheries Co-management project Phase III
 • 2565 : A policy framework for climate resilience in fisheries and aquaculture in Thailand
 • 2565 : Catch composition and risk assessment of two fishing gears used in small-scale fisheries of Bandon Bay, the Gulf of Thailand
 • 2564 : Morphological investigation and length-weight relationships of long snouted pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments
 • 2564 : Fish diversity, habitat preference and assemblage patterns during the dry season in the upper Petchaburi River, Thailand
 • 2564 : Age and growth estimates from three hard parts of the spotted catfish Arius maculatus (Actinopterygii: Siluriformes: Ariidae) in Thailand’s largest natural lake
 • 2564 : Length-Based Stock Assessment of Smiths Barb, Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865) (Cyprinidae) and Asian Redtail Catfish, Hemibagrus nemurus, (Valenciennes, 1840), (Bagridae) in a Multipurpose Reservoir in Thailand
 • 2564 : Growth and feeding behavior of fishes in organic rice–fish systems with various species combinations
 • 2564 : Determination of selected parameters regarding reproductive biology of sand bubbler crab (Dotilla intermedia De Man, 1888) in Laem Son National Park, Prapas Beach, Thailand
 • 2564 : Impacts of the COVID-19 pandemic response on aquaculture farmers in five countries in the Mekong Region.
 • 2564 : Climate risk management practices of fish and shrimp farmers in the Mekong Region.
 • 2563 : Age and Growth of Bigeye Tuna (Thunnus obesus) from the Eastern Indian Ocean
 • 2563 : Innovation, Practice, and Adaptation to Climate in the Aquaculture Sector
 • 2563 : Aquaculture farmers’ perceptions of climate-related risks in the Mekong Region
 • 2563 : ความหลากหลายและการกระจายของลูกปลาในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง
 • 2562 : Stock determination and growth of the short mackerel Rastrelliger brachysoma in the Gulf of Thailand
 • 2562 : Condition Index, Reproduction and Feeding of Three Non-Obligatory Riverine Mekong Cyprinids in Different Environments
 • 2562 : A preliminary estimate of age and growth of two populations of dasyatid stingray Urogymnus polylepis in Thailand
 • 2562 : ศักยภาพในการรุกรานของกุ้งก้ามแดง Cherax quadricariantus (von Martens) ในแหล่งน้ำจืดในประเทศไทย
 • 2562 : Characteristics of two populations of Thai river sprat Clupeichthys aesarnensis from man-made reservoirs in Thailand and Laos, with aspects of gonad development
 • 2561 : การประเมินปริมาณและมูลค่าของผลผลิตการประมง ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และการจัดการร่วมของแหล่งน้ำ: กรณีศึกษาแหล่งน้ำ และป่าชุมชนหนองผือ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
 • 2561 : ศักยภาพในการรุกรานของกุ้งก้ามแดง Cherax quadricariantus (von Martens) ในแหล่งน้ำจืดในประเทศไทย
 • 2561 : Food web structure and ecosystem analysis in culture-based fisheries, with emphasis on giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii
 • 2561 : Larval fish diversity and assemblage patterns between dammed and undammed Mekong tributaries
 • 2561 : แนวทางในการปล่อยกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อการประมงแบบปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ
 • 2560 : Growth, Population Dynamics and Optimum Yield of Indian Mackerel, Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816), in the Eastern Gulf of Thailand
 • 2560 : The dynamics of pico-sized and bloomforming cyanobacteria in large water bodies in the Mekong River Basin
 • 2560 : Impact assessment of Mekong fish resources in relation to cargo port development and blasting of rapids in the Lancang - Mekong
 • 2560 : Lancang environmental study – Avoidance, enhancement and mitigation report in relation to cargo port development and blasting of rapids in the Lancang - Mekong
 • 2560 : Baseline assessment of Mekong fish resources in relation to cargo port development and blasting of rapids in the Lancang - Mekong
 • 2559 : Catch Status and Trend Analysis of Brachyuran Fisheries in the Gulf of Thailand
 • 2559 : Comparison of catch sizes and reproductive biology of mud crabs Scylla spp., coexisting populations in the Eastern Gulf of Thailand
 • 2559 : Fish larvae in a reservoir of the lower Mekong basin: their abundances, relationships to environmental variables and assemblage patterns
 • 2559 : Patterns of species composition of beach seine fisheries off south-western coast of Sri Lanka, fishermen’s perceptions and implications for co-management
 • 2559 : ผลจับปลาในธรรมชาติและประสิทธิภาพการเติบโตของปลาที่ปล่อยเลี้ยงในระบบการประมงแบบปล่อยเลี้ยงใน ธรรมชาติในประเทศ สปป. ลาว
 • สิ้นสุด

ภาระงานวิชาการ
 • 2559 : Freshwater fish diversity in Thailand and the challenges on its prosperity due to river damming , วารสาร Nakano S. (ed.) "Aquatic Biodiversity Conservation and Ecosystem Services, Ecological Research Monographs, pp. 31-39, Springer, Berlin.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ(ใหม่), เรื่อง Guideline for Better Practices in Fish Enhancement Devices
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Prior Consultation for the Proposed Sanakham Hydropower Project
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Luang Prabang Hydropower Project
 • 2561 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower Mekong Basin

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง Fisheries Improvement Program in Thailand at Barcelona Seafood Expo
 • 2566 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง Best practices for fish enhancing devices (FEDs)
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง Academic writing for JFE journal
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำอิง
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Culture-based fisheries in Asia-Pacific
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง รองศาสตราจารย์ มทร อีสาน 1 ราย
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Heliyon
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Regional Studies in Marine Science
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Journal Water
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ็Higher Education in the Disruptive Era
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP