หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม
Assoc.Prof. Thanathip Leamkom, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353505, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : tanathip.l@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักผู้บริหาร ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2551.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2535.
งานบริหาร
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2564: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • 2563: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
 • 2562: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
 • 2560: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2563 : การศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของกุ้งก้ามขนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเนื้อหาการสื่อความหมาย
 • 2563 : การศึกษาปรากฏการณ์เดินขบวนของกุ้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเนื้อหาการสื่อความหมาย
 • 2562 : การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปในบ่อซีเมนต์
 • 2562 : การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาหมอไทยที่อนุบาลด้วยอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน
 • 2561 : Effect of coconut oil levels on growth and reproductive performances of female Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2562 : Identification of a Growth-Associated Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in Cyclin C of the Giant Tiger Shrimp Penaeus monodon" for possible publication in Biochemical Genetics, วารสาร Biochemical Genetics
 • 2562 : การเลี้ยงปลาหมอด้วยสูตอาหารที่แตกต่างกัน, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรอาหารเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2564
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล ต.หนองสิม)
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลากาดำ ต.หนองสิม)
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปูนา ต.สระสมิง)
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมครูพี่เลี้ยง สปป ลาว
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมครูพี่เลี้ยง
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเลี้ยงปลาโดยระบบไบโอฟล็อค
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ต.ธาตุ)
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการอนุบาลลูกปลานิล ต.โพธิ์ใหญ่)
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลากาดำ ต.หนองสิม)
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปูนา ต.สระสมิง)
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล ต.ขามป้อม)
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการพิจารณาผลงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงปูนาน้ำใส
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Replacement of Fish Meal by Defatted Black Soldier Fly Larvae (Hermetia illucens) in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Diet
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการของนายณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Analysis and Synthesis of Knowledge from Nile Tilapia Philosophers for Sustainable Culture in the Northern Thailand
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การฝึกอบรมเนื้อหาวิชาการและการผลิตสื่อการสอนของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่: การผลิตปลาหมอปลอดภัย
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นเมืองเพื่อใช้เป็นสัตว์ทดลอง
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมบุคลากรจากวิทยาลัยจำปาสัก สปป ลาว
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเพาะพันธุ์หอยเชอรี่
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง พัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้(ชลธีวิทยาเบื้องต้น)
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง พัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้(ปฏิบัติการพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ)
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง พัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้(สรีรวิทยาสัตว์น้ำเบื้องต้น)
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตปลานิลปลอดภัย
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพาราอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ทดลองปฏิบัติการจริงโดยใช้องค์ความรู้และเครื่องมือจากการอบรม (Value chain)/ระบบฐานข้อมูล Benchmarking
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง คุณภาพน้ำทางชีวภาพในลำห้วยของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่: การเลี้ยงปลานิลในระบบอินทรีย์
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงวิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลในระบบอินทรีย์
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของอาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซีย
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการให้อาหารเสริมด้วยกุ้งฝอยในปริมาณที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของกุ้งเครย์ฟิช
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การสำรวจเบื้องต้นของความหลากหลายชนิดพันธุ์ของพรรณปลาเศรษฐกิจ และสภาวะการณ์ทำประมงในพื้นที่หนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนรายวิชาสาขาประมง
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรจากวิทยาลัยจำปาสัก
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมการวินิจฉัยโรคปลาและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ เป็นโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 1/2565
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 2/2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก 2/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ของกลุ่มปลาซิว 2/2560
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การสำรวจการแพร่กระจายและนิเวศวิทยาของกลุ่มหอยโข่งบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง 1/2560

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2564 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องศูนย์การเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP