หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ
Nontakorn Urasopon, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 2163, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nonthakorn.u@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ชั้น 1 ห้องภาควิชาสัตวศาสตร์ หรือห้อง 2206 ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 2550.
 • วท.ม. (วิทยาการสืบพันธู์สัตว์), ภาควิชาสูติศาสตร์-ธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธู์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 2545.
 • สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต), คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 2536.
งานบริหาร
 • 2559: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)

ผลงานวิจัย
 • 2561 : ผลของสารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการเปลี่ยนเพศปลานิลและปลาสลิด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค กระบือจากโรค Lumpy skin disease
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค กระบือจากโรค Lumpy skin disease
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ ประจำปี2562
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำตู้ฟักไข่จากตู้เย็นเก่าแบบพอเพียง"

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค กระบือจากโรค Lumpy skin disease
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ (การผลิตอาหารสัตว์ อาหารข้นเสริม สุขาภิบาลฟาร์ม และการรักษาโรคลัมปี สกิน
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน64
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ (การผลิตอาหารสัตว์ อาหารข้นเสริม สุขาภิบาลฟาร์ม และการรักษาโรคลัมปี สกิน
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน 4 ครั้ง
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการจัดระเบียบและควบคุมประชากรสุนัขภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง จุลกายวิภาคของทวารร่วมของแย้เหนือเพศเมีย
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ตามหลักวิชาการ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบล 18 กค63
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การดูแลสุขภาพสัตว์แก่ผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดในจังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2562
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ ประจำปี2562
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมการผลิตไก่พื้นบ้านให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
 • สิ้นสุด

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP