หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ
Asst.Prof. Panchaporn Tadpitcha Promchote, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353500 ต่อ 3593 , โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : pan.p@ubu.ac.th, pancha_ubu@hotmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 2552.
 • วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2546.
 • คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ กรุงเทพมหานคร, 2542.
ผลงานวิจัย
 • 2565 : การผลิตเนื้อตาลผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบลมร้อนและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก
 • 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหน่อไม้
 • 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแผ่นปรุงรส
 • 2564 : การพัฒนาซุปก้อนปรุงรสแกงหน่อไม้
 • 2564 : การศึกษาอุณหภูมิ สภาวะการงอก และขนาดหอมแดงที่เหมาะสมสำหรับการทำหอมแดงงอก
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2560 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง เทคโนโลยีเบเกอรี
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทปฏิบัติการวิชาเทคโนโลยีเบเกอรี
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การผลิตเค้ก
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การผลิตขนมปัง

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ออร์แกนิค
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 2563 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง การประชุมวิชาการ FIAC 2020
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ 2563
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมอบรมด้านเกษตรกรรมแก่เกษตรใน สปป. ลาว
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Training Courses for the Staffs and Students of National University of Battambang, Cambodia
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง นวัตกรรมการผลิตปลาพื้นบ้านในระบบการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อให้มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูง และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียวและหมูสวรรค์ ตำบลวารินชำราบ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวและน้ำพริกปลาร้าแจ่วบอง ตำบลบุ่งมะแลง
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีปีที่ 2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP