หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ
Asst.Prof. Panchaporn Tadpitchayangkul Promchote, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3593
อีเมล์ : pan.p@ubu.ac.th, pancha_ubu@hotmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 2552.
 • วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2546.
 • คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ กรุงเทพมหานคร, 2542.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางเคมีกายภาพของปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด
 • 2566 : การประเมินสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในผลเล็บเหยี่ยว
 • 2566 : องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับของ ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในประเทศไทย
 • 2566 : Evaluation of Phytochemicals and Antioxidant Activity of Selected Thai Papaya Leaves, Extracted with Various Solvents
 • 2565 : การขยายกำลังการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลังอินทรีย์ดัดแปรทางกายภาพระดับโรงงานต้นแบบ และการนำไปใช้ก่อนการผลิตเชิงการค้า
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การแปรรูปด้วยหลักการอิมัลชัน
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การแปรรูปด้วยการทำแห้ง
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ำ
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การทำให้เข้มข้น
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การเตรียมวัตถุดิบ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 17
 • 2565 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ออร์แกนิค
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 2563 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง การประชุมวิชาการ FIAC 2020
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ไวน์สับปะรด
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง สารสกัดดอกดาวเรือง
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง น้ำปลาร้า
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ไวน์หมากเม่า
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีปีที่ 2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP