หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
Parkpoom Subnugarn, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3555
อีเมล์ : parkpoom.s@ubu.ac.th, suparkpoom@gmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ B 316 ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2556.
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน(เพื่อสภาวะเเวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2536.
งานบริหาร
 • 2563: รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
 • 2560: รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : ผังแม่บทอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 • 2562 : ผลของสภาพแสงและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการงอกและการพัฒนาของเมล็ดว่านเพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2567
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ รักษ์โลกเริ่มที่ตัวคุณ (Save the World Start with yourself)
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเมล่อนอินทรีย์ในระบบโรงเรือน
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน" ระหว่างวันที่ 21-22ตค..2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน" ระหว่างวันที่ 12-13 พย.2565
 • 2565 : อนุกรรมการ, เรื่อง การออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ 2566 (ฝ่ายแปลงสาธิต)
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่13 The 13th PULINET National Conference : Foresight in Reinventing in a VUCA World “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่”
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวฯ ครั้งที่ 8
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง อบรมการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1ตำบล1มหาวิทยาลัย)
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง กำกับดูแลการเตรียมผลิตพืชรองรับการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสัมมาชีพด้านการเกษตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1ตำบล1มหาวิทยาลัย)
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอบรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ดอินทรีย์ในระบบโรงเรือน
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง ร่วมจัดอบรมฯ เทคโนโลยีการผลิตและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง ทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน(ศรีไค ธาตุ โพธิ์ใหญ่ คำขวาง) เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ปชช.ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้เกิดพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง สินค้าเกษตรออนไลน์
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การทำระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตเมล่อนอินทรีย์ในระบบโรงเรือน
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง อบรมฯเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง สินค้าเกษตรออนไลน์ ปีที่ 2
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2561(เคลียร์เอกสารการเงินโครงการและทำรายงานฉบับสมบูรณส่ง)
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง อบบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ 2561
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดภัยปี 2560
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง จัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง ป้องกันอัคคีภัยในอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี
 • 2559 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(ฝ่ายประกวดโครงงานวิทย์)
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นไม้ของพ่อปีที่7
 • สิ้นสุด

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาคณะทำงานบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 11 การเปิดรับจุดจับใจในการสื่อสารต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 10 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย e-Waybill system
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 09 กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุและระบบควบคุมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ดที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 08 การทำสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยทฤษฎี ECRS การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการทำงาน
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันลอยกระทง ณ สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 2/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” 1/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1/2566
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพืชเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 2/2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1/2565
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย), เรื่องอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ ณ การท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องการศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
 • 2560 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องโครงการต้นไม้ของพ่อ (บรรยายพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์) ณ ห้องประชุมวรพงษ์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP