หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราช
Asst.Prof. Raywat Chairat, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3566
อีเมล์ : raywat.c@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Plant Biology), The University of California California State, USA, 2003.
 • M.Sc.(Horticulture), The University of Illinois Illinois State, USA, 1998.
 • วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2538.
 • Asso Diploma (Animal Science), The University of Queensland Queensland, Australia, 1992.
งานบริหาร
 • 2557: รักษาการหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : ผลของไอระเหยปลดปล่อยในบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟที่มีส่วนประกอบของขี้ซีชันไม้จิกต่อการเปลี่ยนสีและปริมาณกรดแอสคอร์บิคของมะเขือเทศสด
 • 2566 : การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื้อผลและสรีรวิทยาผิวผลของผลมะม่วงแก้วขมิ้นหลังการกระตุ้น การสุกด้วยสารปลดปล่อยเอทิลีน
 • 2566 : ผลของไอระเหยซึ่งปลดปล่อยในบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟซึ่งมีส่วนประกอบของขี้ซีชันไม้จิกต่อการเปลี่ยนสีและปริมาณกรดแอสคอร์บิคของมะเขือเทศสด
 • 2566 : การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื้อผลและสรีรวิทยาผิวผลของผลมะม่วงแก้วขมิ้นหลังการกระตุ้น การสุกด้วยสารปลดปล่อยเอทิลีน
 • 2565 : จลนพลศาสตร์การกำจัดเอทิลีนของวัตถุดูดเอทิลีนประเภทแกลบข้าวที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิการเก็บรักษา
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพวอเตอร์เครส, วารสาร Rajamangkala University of Technology Isan, Surin Campus during 17-18 Nov 2565
 • 2564 : ผลของกล่องบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศโดยใช้หน้าต่างซิลิโคนเมมเบรน ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะโรงเรียน, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18
 • 2563 : การหายใจและการสูญเสียน้้าหนักของมะม่วงแก้วขมิ้นที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิในระหว่าง กิจกรรมโลจีสติกส์ภายหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชา, วารสาร ฺ๊๊UBU Conference Proceeding 2020
 • 2559 : การเพิ่มมูลค่าผักสดของเกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชาด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
 • 2559 : การเพิ่มมูลค่าผักสดของเกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชาด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ, วารสาร เชียงราย

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง Postharvest Handling Systems: Underground Vegetables (Roots, Tubers and Bulbs)_1214 850
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง Postharvest Handling Systems: Fruit Vegetables_1214 850
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง Postharvest handling of small fruits_1214 850
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง Postharvest Handling of Temperate Fruit Crops_1214 850
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง Supply chain management, logistics and transportation of fresh produce_1214 850
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง ฝ่ายแปลงสาธิตฯ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง Training Courses in Food Technology on “Plant-based Protein Food Processing & Analyses”
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง Head of Training Course in Postharvest Technology of Horticultural Crops and Agribusiness
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง “การศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก และการพัฒนาฝักของวานิลลาปอมโปนาที่ปลูกเลี้ยงในจังหวัดราชบุรี”
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Training Courses in Food Technology on “Plant-based Protein Food Processing & Analyses”
 • 2565 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง Development of combination techniques for rapid multiplication of planting materials of cassava
 • 2565 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง Effect of applying biochar from cassava stump on soil properties and plant production
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมระดับนานาชาติ ในด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหารและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (International Training on Animal Science, Food Technology and Aquaculture)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง สมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 2/2561

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP