หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ
Asst.Prof. Kanjana Payooha, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353509, 2113, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : kanjana.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพัก หัวหน้าสาขาวิชาประมง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Aquaculture), Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand, 2002.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2535.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2532.
งานบริหาร
 • 2556: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: หัวหน้าสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : อัตราส่วนโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลี้ยงปลากด
 • 2564 : ผลของอัตราส่วนโปรตีนต่อพลังงานและแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารต่อการทำงานของเอนไซม์ การเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อปลาเทโพ
 • 2562 : การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลาสวายเพื่อให้มีคุณภาพเนื้อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • 2560 : Effects of replacing squid oil with dietary vegetable oils on growth,fatty acid composition and expression level of Fatty Acyl Delta6 Desaturase mRNAs in Black Ear Catfish, Pangasius larnaudii
 • 2559 : การศึกษาเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาพอนในแขวงจำปาสัก

ภาระงานวิชาการ
 • 2564 : Waste removal ability of wild Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) in aquarium, วารสาร . Proceedings of the 15th Ubon Ratchathani Research Conference,
 • 2564 : Dietary protein requirements for growth performance and effects on carcass composition of young Siamese spiny eel, Macrognathus siamensis (Günther,1861), วารสาร Songklanaarin J. Sci. Technol
 • 2562 : การใช้กากมะพร้าวหมักสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อซีเมนต์, วารสาร มอบ. วิจัยครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อระบบสืบพันธุ์ของปลานิลเพศเมีย, วารสาร มอบ วิจัยครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2560 : การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของปลาเสือตอลายเล็ก, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง International Trainaing for Staff and Students of National University of Battambang 24-28 Aug2022
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง International Trainaing for Staff and students of National University of Battambang 16-21 May2022
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอบรมระดับนานาชาติที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมครูพี่เลี้ยงที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว
 • 2565 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 13 ประเด็นเกษตรและอาหาร
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อนไทย
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยกรฝึกอบรมอาสาสมัครเพืือนไทยเพื่อไปปฏิบัติ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การสอบสัมภาษณ์อาสาสมัคเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานที่ต่างประเทศครั้งที่ 2
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแปนปฏิบัติงานด้านเกษตรอาหารของจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การสอบสัมภาษณ์อาสาสมัคเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโรงเพาะเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สาขาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การจัดทำร่างมาตรฐานการเลี้ยงปลาน้ำจืดในระบบไบโอฟลอค
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การจัดทำร่างมาตรฐานการเลี้ยงปลาน้ำจืดในระบบไบโอฟลอค
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงวิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การใช้กระเจี้ยบเขียวผสมอาหารสำหรับเลี้ยงปลากาดำ
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของปริมาณฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระของต้นพรมมิในสภาพปลอดเชื้อ
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของอาหารสูตรต่างกันต่อการวางไข่ของปลาบู่ทรายแก้มขีดฟ้า
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมเนื้อหาวิชาการและสื่อการสอนรายวิชาAquatic Animal Economics ภายใต้โครงการพัฒนาด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมการผลิตสื่อการสอนรายวิชาFish Productionภายใต้โครงการพัฒนาด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมเนื้อหาวิชาการและสื่อการสอนรายวิชาAquatic Animal Disease ภายใต้โครงการพัฒนาด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมเนื้อหาวิชาการและสื่อการสอนรายวิชาFeeding for Aquatic Animalภายใต้โครงการพัฒนาด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมเนื้อหาวิชาการและสื่อการสอนรายวิชา Aquatic Farm Management ภายใต้โครงการพัฒนาด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมเนือ้หาวิชาการและการผลิตสื่อการสอนแก่อาจารย์วิยาลัยกสิกรรมจำปาสัก
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมวิชาพื้นฐานด้านการประมงสำหรับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำไวท์อนูเบียส
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของไข่น้ำ (Wolffia globosa) ต่อการเปลี่ยนแปลงสีและเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus sp.)
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของสารแทนนินจากกากกาแฟ และใบหูกวางต่อคุณภาพน้ำ และการเติบโตในการเลี้ยงปลากัด
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำอนูเบียสคอนเจนซิสโดยใช้สาร Thidiazuron (TDZ)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงวิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเลี้ยงปลานิลในระบบปิด
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเลี้ยงปลานิลในระบบอินทรีย์
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง อาหารที่เหมาะสมสำหรับปลาเลียหินวัยรุ่น
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมการผลลิตสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนยางชุมน้อย
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนกันทรารมย์
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนขุขันธ์
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนขุนหาญ
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ STEM โรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนี จ.อุบลราชธานี
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ STEM โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.อุบลราชธานี
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Smart Farmer ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดยุคไทยแลนด์ 4.0
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Fish Mucus;physical barrier to pathogens especially Lernae
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงวิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การใช้ระบบไปโอรีแอคเอตร์แบบจมชั่วคราวในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียสบาร์เทอรี่บรอดลีฟ
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของอาหารเม็ดสำเร็จรูปผสมอาหารหมักที่มีต่อการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเล็ก
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลผลิตลูกปลานิลในบ่อคอนกรีตขนาดเล็กที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีนที่แตกต่างกัน
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ สปป.ลาว
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงวิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของอาหารเสริมที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซีย
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการให้อาหารเสริมด้วยกุ้งฝอยต่อการเจริญเติบดตของกุ้งเครฟิช
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การสำรวจเบื้องต้นของความหลากหลายชนิดพันธุ์ของพรรณปลาในพื้นที่หนองกอมเกาะ
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาโรติเฟอร์
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการเสริมไรน้ไนางฟ้าไทยต่อการเจริญเติบโตและสีผิวของปลาทอง
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ชนิดและปริมาณการแพร่กระจายของพรรรไม้น้ำในพื้นที่เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบดตและอัตรารอดของปลาหมอ
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลน่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของสารสกัดใบชะครามต่อการเติบโตแลต้านทานเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเสริมสารสกัดจากใบชะครามต่อการเติบโตและค่าโลหิตวิทยาในปลากะพงขาว
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมหญ้าหมักจากกระเพาะวัว
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกอุยลูกผสมในกระชัง
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำบูเซป
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของKinetin และ IAA ต่อการเจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระจากพรรณไม้น้ำพรมมิ
 • 2559 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงวิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว
 • 2559 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ สปป.ลาว
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
 • 2559 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ สปป.ลาว
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของไข่น้ำต่อการดูดซับธาตุอาหารในมูลปลานิล
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การใช้ขิงในการตอบสนองภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคต่อเชื้อ Streptococus
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 1/2565
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 2/2564
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 2/2563
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 1/2563
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 2/2562
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2564 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องวิทยาบรรยายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปลาพื้นเมืองให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล ณ โรงเรียนบ้านท่าทรายมูล
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล ณ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสหาร จ.อุบลราชธานี
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล ณ โรงเรียนบ้านวังสะแบงใต้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP