หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
Assoc.Prof. Weerawate Utto, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3519 (ภายใน)
อีเมล์ : weerawate.u@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2008.
 • M.Tech (Hons.) (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2001.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
งานบริหาร
 • 2562: ประธารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2562: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2556: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้ซีชันไม้จิกกับฟิล์มพลาสติกหลายชั้นสำหรับเป็นวัสดุของซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
 • 2566 : Effects of surface coating material made from Taengwood Balau resin and storage temperatures on effective skin permeances to water vapor and respiration rates of fresh cherry tomato
 • 2565 : การเปลี่ยนแปลงสีและองค์ประกอบของน้ำสกัดใบไชยาที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิและเวลาการเก็บรักษา
 • 2565 : Effects of surface coating material made from Taengwood Balau resin and storage temperatures on effective skin permeances to water vapor and respiration rates of fresh cherry tomato
 • 2565 : การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจภายในตลาดสดชุมชนเพื่อการขับเคลื่อน การจำหน่ายผักอินทรีย์
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางสถิติสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการทดลอง
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การประยุกต์สถิติเพื่อการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลอง (ต่อเนื่องจาก CRD-ANOVA)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แนวคิดการพัฒนาคุณค่าของสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การโสเล่/เว้าพื้นประวัติศาสตร์ อ เขมราฐ และ อ นาตาล
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมการประยุกต์ใช้ metaverse สำหรับการจัดการและเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรม
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ 2566
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมอาหารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พระตะบอง
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มเจลลี่ดริงลูกหม่อน
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง เอกสารบทความวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การบรรจภัณฑ์แอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดหอม
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับไส้กรอก Food Innopolis
 • 2566 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง EFFECT OF MODIFIED ATMOSPHERE AND ACTIVE PACKAGING ON MAINTAINING THE QUALITY OF TOMATOES DURING COLD STORAGE
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเสวนา อาหารพื้นบ้านอีสานแปรรูปมูลค่าสูง: ความท้าทายทางวัฒนธรรม สุขภาวะ และธุรกิจบริการ
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การห่อหุ้มโพรไบโอติกแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ในเจลลี่หม่อนอาหารเพื่อผู้สูงอายุ: Encapsulation of probiotic bacteria and its application in mulberry jelly
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของโปรตีนถั่วเขียว
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Color Quality and Pedicel Abscission of Calamansi (x Citrofortunella microcarpa) in a CoolBot®-equipped Cold Store
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนผลิตภัณฑ์ข้าวโป่ง อ. เขื่องใน (อนุเคราะห์บริษัทคูโบต้า)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง The effects of packing and active materials to the quality of processed catfish products and their application
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การผลิตเนื้อตาลผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบลมร้อนและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง สาหร่ายเทียมจากผักไชยา
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำบีทรูทผสมน้ำแครอทและน้ำสับปะรดเสริมคอลลาเจน
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง อิทธิพลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของฝรั่งพันธุ์ “กิมจู”
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการตัดยอดมันเทศในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของมันเทศ
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การผลิตสารสีในกลุ่มบีทาเลนจากเซลล์แขวนลอยของต้นสร้อยไก่
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเตรียมเจลลี่ไวน์กระชายขาวด้วยกระบวนการทำให้เกิดเจล
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระดับชุมชนจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองที่ดี
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถเสริมแป้งข้าวโพดข้าวเหนียวก่ำหวาน
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Influence of Seasonal Variations on Bioactive Compounds Profile During Ripening of Guava ( Psidium guajava L.) cv. Shewta and Their Effect On Its Antioxidant and Antimicrobial Potential
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Combination of ethephon (ethrel) and antiseptic medium flow of micro-circulating improves the shelf-life quality of in-package kiwifruit
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง งค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวขาวดอกมะลิ 105: สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวขาวดอกมะลิ 105
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาการผลิตไวน์จากข้าวโพดโดยใช้ Saccharomyces cerevisiae
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผงชาแก่นตะวันในระหว่างการเก็บรักษา
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ U2T65 ต เขมราฐ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ U2T65 ต สำโรง
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเตรียมการวิจัยเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
 • 2565 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการ Space อุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของสำนักงานเกษตรจังหวัด
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Bioactives and antioxidant activities of marigold flower juices and the effect of different storage times
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง The The development of healthy breakfast date palm granola : The development of healthy breakfast date palm granola
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Fabrication of a humidity-triggered electrospun nanofibers for controlled release of carvacrol in food packaging
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Browning inhibition of plant extracts on fresh-cut fruits and vegetables produce-A review
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of packaging systems on quality and shelf life of dried shrimp as visualized using pattern recognition
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of pineapple pulp for banana or cattail pulp mixtures on their physical properties of water resistant paper for packaging application
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of fish meal supplemented on quality of Khanom ping product
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของพาสเจอไรซ์และน้ำตาลต่อปริมาณฟีนอลิก กรดแอสคอร์บิก และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้ำใบย่านาง
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและกิจกรรมศึกษาดูงาน ศภ. 7
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรอบรมด้านเกษตรกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยขอน สปป. ลาว
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of fish meal supplemented on quality of Khanom ping product
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการพรีเจลาติไนซ์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ แป้งมันเทศญี่ปุ่นสีม่วง: การดัดแปรแป้งมันเทศญี่ปุ่นสีม่วงด้วยวิธีพรีเจลาติไนซ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านกายภาพและเคมี
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสภาวะต่างกัน
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of supplement with fairies mushroom to physical-chemical quality of sai aua kob product
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งจ่อม
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิย์อินทรีย์ กรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักไวน์กระเจี๊ยบ
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ำพริกนรกเสริมดักแด้ไหมและการยอมรับผลิตภัณฑ์
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาซอสอังแกบบอบพื้นเมืองสุรินทร์
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของเสริมผงปลาป่นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมผิง
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง คุณภาพน้ำผึ้งโพรงในตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง "Physicochemical and Physiological Properties of Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) Fruits Coated with Polysaccharide-Based Edible Coatings."
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง The Impact of Modified Atmosphere Packaging and Storage on the Physicochemical and Sensory Properties of Pre-heated Minimally Processed Potatoes (Solanum tuberosum L.)."
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานถุงพลาสติกแบบหูหิ้วเพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายชาติ
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effects of chitosan and selenium treatments on retention of membrane integrity of guava (Psidium guajava L.) fruits during storage
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Storage Temperature Affects Postharvest Quality of Malaysian Grown Fig (Ficus carica cv. Ipoh Blue Giant)
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of supplement with fairies mushroom to physical-chemical quality of sai aua kob product
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of substitution with irvingia malayana flour for wheat flour on quality on cupcake product
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การผลิตเม็ดบีดส์น้ำเชื่อมกล้วยหอมทองด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน,
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 1-Methylcyclopropene potentials in maintaining the postharvest quality of fruits, vegetables and ornamentals: a review
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effects of Putrescine Coatings, Polyolefin and Polyethylene Terephthalate Films on Pressurized Persimmon Fruit Color Indexes
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Short-term hypobaric treatment enhances chilling tolerance in peaches
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และจัดวางสินค้า
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด
 • 2563 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การเก้บรักษาทุเรียนในบรรจุภัณฑ์แอคท่ฟ
 • 2563 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การเก็บรักษาผลหม่อนในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาสูตรพื้นฐานของน้ำนมถั่วเหลืองเสริมน้ำเม็ดบัว
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ฟอร์มาลินในอาหารทะเล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และความคงตัวของสารเอนแคปซูลแอนโทไซยานินจากผลลำดวนด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบสุญญากาศ
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effects of sodium nitroprusside on the storage of wax apple
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effects of four storage conditions on sugar, acidity, and flavor of Guanxi honey pomelo
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of ethanol vapor and perforations in polyethylene bags on the postharvest and antioxidant qualities of ‘Thai Round Green’ eggplants
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง เคมีอาหาร
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตมะเขือเทศเชอรี่
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมเพิ่มทักษะ smart farmer และ young smart farmer ปี 2563
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของระยะเวลาในการชงชากับคุณภาพทางกายภาพ เคมี กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชาเจียวกู่หลาน
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง สภาวะที่เหมาะสมในการหมักไวน์ลำดวนโดยใช้กล้าเชื้อแบบตรึงเซลล์
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรจากชาเจียวกูหลาน
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การยกระดับการปลูกหม่อนผลอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูงร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จังหวัดนครพนม
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประชุมวิชาการราชมงสุรินทร์วิจัย ครั้งที่ 10
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องที่มีไอน้ำมันหอมระเหยในการป้องกันเชื้อราและสร้างกลิ่นหอมยาวนานให้แก่ข้าวที่บรรจุไว้ภายใน
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พศ 2562
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชน (IRCT) ของบริษัท พศช ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเกษตรแม่นยำ
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Application of Transglutaminase in Developing Cassava-Based Wet Noodle for Quality and Shelf Life Improvement: A Review
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง "Effect of three different ripening stages of air dried Bitter Gourd on Antioxidant, antibacterial and anticancer activities"
 • 2561 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การบรรจุภัณฑ์ทุเรียน
 • 2561 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับมะม่วง
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วทบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ 2562
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of drying and in vitro gastrointestinal digestion on antioxidant activities of orange and purple fleshed sweet potatoes
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of polyamines application on reducing chilling injury incidence in okra stored at low storage temperature
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effects of differnt packaging materials on quality of fresh ginseng during storage
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of high temperature with Listsea cubeba to control mold growht on a bamboo food packaging and its possible modes of action
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความวิชาการประชุมวิชาการ RSNC & RSIC2018
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of high temperature with Litsea cubeba to control mold growth on a bamboo food packaging and its possible modes of action
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักปลัง
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Antioxidant activity and phytochemicals in brown rice, germinated brown rice, rice vermicelli, germinated brown rice vermicilli and dry germinated brown rice vermicilli
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง The effect of Thunbergia laurifolia Lindl. in layer dietary supplementation on productive performance and egg quality
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Antioxidant Activity of Anthocyanin Extracts from Six Varieties of Local Colour Rice in Loei Province
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Optimization of Ultrasonic Treatment Assisted Acid Hydrolysis of Cassava Pulp for Reducing Sugar Production using Response Surface Methodology
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and anti-oxidative activity in edible wild mushrooms used as food in Ubon Ratchathani province
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effectiveness of cellulose nanocrystals (CNCs) application as bio-based oxygen barrier for shelled walnuts shelf-life extension
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Milling Characteristics and Nutritional Quality of Paddy Rice Processed Using Biomass Powered Stove
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแดดเดียว ตราแม่หม๊อก
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • 2560 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาการบรรจุแอคทีฟสำหรับผลหม่อนสด
 • 2559 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้
 • 2559 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การศึกษาโซ่อุปทานและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลหม่อนสด กรณีศึกษาในจังหวัดน่านและเชียยงใหม่
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง An efficient and innovative method to preserve the harvested plums during storage
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง จัดแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเส้นก๋วยจั๊บสด (อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7)
 • 2559 : อาจารย์สอน (ผู้สอนร่วม) นอกคณะในมหาวิทยาลัย, เรื่อง Packaging Management for Transportation
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ประเมินเอกสารประกอบการสอน มทร. สุรินทร์
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ Farm & Food Camp 1/2565
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ 1/2563
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP