หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
Assoc.Prof. Weerawate Utto, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3519 (ภายใน)
อีเมล์ : weerawate.u@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2008.
 • M.Tech (Hons.) (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2001.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
งานบริหาร
 • 2562: ประธารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2562: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2556: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้ซีชันไม้จิกกับฟิล์มพลาสติกหลายชั้นสำหรับเป็นวัสดุของซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
 • 2566 : Effects of surface coating material made from Taengwood Balau resin and storage temperatures on effective skin permeances to water vapor and respiration rates of fresh cherry tomato
 • 2565 : การเปลี่ยนแปลงสีและองค์ประกอบของน้ำสกัดใบไชยาที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิและเวลาการเก็บรักษา
 • 2565 : Effects of surface coating material made from Taengwood Balau resin and storage temperatures on effective skin permeances to water vapor and respiration rates of fresh cherry tomato
 • 2565 : การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจภายในตลาดสดชุมชนเพื่อการขับเคลื่อน การจำหน่ายผักอินทรีย์
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางสถิติสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการทดลอง
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การประยุกต์สถิติเพื่อการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลอง (ต่อเนื่องจาก CRD-ANOVA)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แนวคิดการพัฒนาคุณค่าของสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การโสเล่/เว้าพื้นประวัติศาสตร์ อ เขมราฐ และ อ นาตาล
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมการประยุกต์ใช้ metaverse สำหรับการจัดการและเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรม
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ 2566
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมอาหารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พระตะบอง
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การอบรมอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พระตะบอง
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการ U2T2565 ตำบลแก่งโดม คำน้ำแซบ โนนผึ้ง วารินชำราบ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย 2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง กิจกรรมอบรมด้านเกษตรกรรม วิทยาลัยการอาชีพ แขวงคำม่วน สปป ลาว
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พระตะบอง
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พระตะบอง
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง Food Innovation Contest 2022
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่และกล้วย
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การแข่งขัน Food Innovation Contest 2021
 • 2563 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การแข่งขัน Food Innovation Contest 2021
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ชาวกัมพูชา
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ชาวกัมพูชา
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมการใช้ฟิล์มพลาสติกในอุตสาหกรรมอาหาร
 • 2563 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference 2020
 • 2562 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมอาหารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2562 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง พิธีเปิดและกิจกรรมเวทีงานเกษตรอีสานใต้
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมการใช้ฟิล์มพลาสติกในอุตสาหกรรมอาหาร
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ชาวกัมพูชา
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมอาหารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานและทดสอบตลาดเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์
 • 2561 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผัก
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สำหรับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง Food Additives
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง The 1st International Conference on Natural Medicine
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ชาวกัมพูชา
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความร่วมมือในการรับใช้สังคมในพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัย
 • สิ้นสุด

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มเจลลี่ดริงลูกหม่อน
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง เอกสารบทความวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การบรรจภัณฑ์แอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดหอม
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับไส้กรอก Food Innopolis
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ Farm & Food Camp 1/2565
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ 1/2563
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP