หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
Assoc.Prof. Weerawate Utto, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3519 (ภายใน)
อีเมล์ : weerawate.u@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2008.
 • M.Tech (Hons.) (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2001.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
งานบริหาร
 • 2562: ประธารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2562: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2556: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้ซีชันไม้จิกกับฟิล์มพลาสติกหลายชั้นสำหรับเป็นวัสดุของซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
 • 2566 : Effects of surface coating material made from Taengwood Balau resin and storage temperatures on effective skin permeances to water vapor and respiration rates of fresh cherry tomato
 • 2565 : การเปลี่ยนแปลงสีและองค์ประกอบของน้ำสกัดใบไชยาที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิและเวลาการเก็บรักษา
 • 2565 : Effects of surface coating material made from Taengwood Balau resin and storage temperatures on effective skin permeances to water vapor and respiration rates of fresh cherry tomato
 • 2565 : การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจภายในตลาดสดชุมชนเพื่อการขับเคลื่อน การจำหน่ายผักอินทรีย์
 • 2565 : จลนพลศาสตร์การกำจัดเอทิลีนของวัตถุดูดซับเอทิลีนประเภทแกลบข้าวที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิเก็บรักษา
 • 2565 : The Supply Chain and its development concept of fresh mulberry fruit in Thailand: Observations in Nan province, the largest production area
 • 2565 : จลนพลศาสตร์การกำจัดเอทิลีนของวัตถุดูดเอทิลีนประเภทแกลบข้าวที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิเก็บรักษา
 • 2564 : ผลของแป้งข้าวโพดข้าวเหนียวก่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บอุบล
 • 2564 : การพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับตลาดสดปลอดภัย
 • 2564 : การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจภายในตลาดสดชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการจำหน่ายผักอินทรีย์
 • 2564 : Effects of relative humidity on ethanol vapor releases from hydrophilic film-based sachet in active food packaging
 • 2564 : ผลของการเคลือบผิวด้วยเชลแล็กที่มีผงเปลือกมะม่วงแก้วขมิ้นเป็นส่วนประกอบต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของหอมแดงตัดแต่งสด
 • 2563 : แรงจูงใจของเกษตรกรรายย่อยและผู้ขายปลีกในการเข้าร่วมกิจกรรมโซ่อุปทานผักอินทรีย์สำหรับการจำหน่ายในตลาดสด
 • 2563 : การหายใจและการสูญเสียน้ำหนักของมะม่วงแก้วขมิ้นที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิในระหว่าง กิจกรรมโลจีสติกส์ภายหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชา
 • 2563 : ลักษณะของการปลดปล่อยไอระเหยเอทานอลจากระบบแอคทีฟซึ่งทำจากฟิล์มประเภทชอบน้ำ
 • 2562 : Ethanol vapor releasing sachet reduces decay and improves aroma attributes
 • 2562 : ผลของสารเคลือบผิวหน้าสกัดจากไขใบกะหล่ำปลีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกหวานสดระหว่างการเก็บรักษา
 • 2562 : จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline (2-AP) ในข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีการชะลอการลดความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว
 • 2562 : ผลของไอระเหยเอทานอลที่ปลดปล่อยในการบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟและการเจาะรูบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาของพริกหวานสด
 • 2562 : จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline (2-AP) ในข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีการชะลอการลดความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว
 • 2562 : ผลของสารเคลือบผิวหน้าสกัดจากไขใบกะหล่ำปลีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกหวานสดระหว่างการเก็บรักษา Effects of surface coating using wax extracted from cabbage leaf on quality changes of fresh bell pepper during storage
 • 2562 : ผลของชนิดฟิล์มพลาสติกต่อจลนศาสตร์การปล่อยไอระเหยเอทานอลและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
 • 2562 : Ethanol vapor releasing sachet reduces decay and improves aroma attributes in Mulberry fruit
 • 2561 : การพัฒนาซองปลดปล่อยไอระเหยเอทานอลและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลหม่อน
 • 2561 : การใช้ไอระเหยเอทานอลในการควบคุมโรคขั้วผลเน่าและโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระยะผลสุก
 • 2561 : ผลของการชะลอการลดความชื้นในข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพข้าวขัดขาวในระหว่างการเก็บรักษา
 • 2561 : ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟโดยการใช้ซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลที่ทำจากฟิล์มย่อยสลายได้ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมะละกอสุกครึ่งลูก
 • 2561 : Interaction between surface coating using cabbage leaf wax extract and temperature on water vapour and gas exchange properties of fresh okra
 • 2561 : Interaction between surface coating using cabbage leaf wax extract and temperature on water vapour and gas exchange properties of fresh okra
 • 2561 : ผลของซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลต่อคุณภาพมะละกอสุกตัดสดในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
 • 2561 : Agribusiness opportunities of indigenous fish naturally grown in rice paddy: A case study in Ubon Ratchathani, Thailand
 • 2561 : Extending Shelf Life of Fresh Cherry Tomatoes Using Ethanol Vapour Controlled Release Based Active Packages
 • 2561 : ผลของการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟโดยการใช้ซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลที่ทำจากฟิล์มย่อยสลายได้ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมะละกอสุกผ่าครึ่งลูก
 • 2560 : Modeling of ethanol vapor controlled release active packaging for fresh peeled shallots
 • 2560 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผัก อินทรีย์ของผู้ประกอบการขนาดจิ๋ว
 • 2560 : ผลของสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านฟิล์มพลาสติกต่อจลนศาสตร์การปล่อยไอระเหยเอทานอลจากระบบการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
 • 2560 : Antimicrobial activities of mulberry powder extracts on postharvest soft rot caused by Erwinia carotovora
 • 2560 : Delaying microbial proliferation in fresh peeled shallots by active packaging incorporating ethanol vapour controlled release sachets and low storage temperature
 • 2560 : ผลของการเคลือบผิวด้วยไขสกัดจากใบกะหล่ำปลีต่อสมบัติการยอมให้ไอน้ำซึมผ่านและอัตราการหายใจ
 • 2560 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับหมูสวรรค์
 • 2560 : Interaction of surface coating using cabbage leaf wax extract and temperature on water vapour and gas exchange properties of fresh okra
 • 2560 : Change in oxygen permeability of plastic vacuum bags containing germinated brown and parboiled germinated rice
 • 2559 : การเพิ่มมูลค่าผักสดของเกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชาด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ
 • 2559 : ผลของอุณหภูมิในระบบโลจีสติกส์ต่ออัตราการหายใจและการสูญเสียน้ำหนัก ของผักชุนฉ่ายสด
 • 2559 : ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกในบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ และระยะเวลา ต่อคุณภาพของข้าวฮางงอก
 • 2559 : Change in oxygen permeability of plastic vacuum bags containing germinated brown and parboiled germinated ricำ
 • 2559 : จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์เอในใบผักชีฝรั่งที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิการเก็บรักษาและสภาวะบรรยากาศดัดแปรในบรรจุภัณฑ์
 • 2559 : Concentration and temperature dependences of effective ethanol vapour permeance of plastic films utilised in controlled release-based active packaging for horticultural products
 • 2559 : การเพิ่มมูลค่าผักสดของเกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชาด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ
 • สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางสถิติสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการทดลอง
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การประยุกต์สถิติเพื่อการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลอง (ต่อเนื่องจาก CRD-ANOVA)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แนวคิดการพัฒนาคุณค่าของสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การโสเล่/เว้าพื้นประวัติศาสตร์ อ เขมราฐ และ อ นาตาล
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมการประยุกต์ใช้ metaverse สำหรับการจัดการและเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรม
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ 2566
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การประกวดนวัตกรรมอาหารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พระตะบอง
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มเจลลี่ดริงลูกหม่อน
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง เอกสารบทความวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การบรรจภัณฑ์แอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดหอม
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับไส้กรอก Food Innopolis
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ Farm & Food Camp 1/2565
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ 1/2563
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP