หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี
Asst.Prof. Surachai Suwanlee, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353559, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : surachai.s@ubu.ac.th, chaisura@rocketmail.com, Facebook:surachai suwanlee
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
เว็บไซต์ : http://www.agri.ubu.ac.th/~suralee/
สถานที่ติดต่อ
      B305
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Dr. nat. techn. (Animal Breeding and Genetics), University of Natural Resources and Applies Life Science Vienna, Austria, 2006.
 • วท.ม.(การสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2538.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2533.
งานบริหาร
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : การเสริมผงหมามุ่ยอินเดียในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
 • 2562 : Growth performance Lowline AngusxThai crossbred beef under tropical condition
 • 2562 : การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโต ผลผลิตไข่ คุณภาพซากและพฤติกรรมของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และ ประดู่หางดำฝูงพื้นฐาน
 • 2561 : ความสัมพันธ์ของการเกิดเพศในลูกไก่และรูปทรงไข่
 • 2561 : สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง Nested Design หรือ nested analysis
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แผนการทดลองแบบสปลิตพลอต
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง Expected mean squares (EMS)
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การจัดทรีทเมนต์แบบแฟคทอเรียล
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ด้วยวิธี orthogonal contrast (class comparison)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ"Training Courses for the Staffs and Student of National University of Battambang,Cambodia in Animal Science"คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี16-20 พ.ค.2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงโคเนื้อ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการวันวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์)

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมกาสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมกาสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรอบรมโคนม; 24 มิย 2565; บรรยาย 1 ชม ฝึกปฏิบัตผสมเทียม 3 ชม.
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรอบรมการเลี้ยงโคเนื้อที่ อ.เขมราฐ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร สปป.ลาว
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ มทร.สุรินทร์ ครั้งที่ 10
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์แพะ
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กองบรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ มทร.สุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคล ครั้งที่ 1
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ มทร.สุรินทร์ ครั้งที่ 8
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ
 • สิ้นสุด

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP