หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี
Asst.Prof. Surachai Suwanlee, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353559, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : surachai.s@ubu.ac.th, chaisura@rocketmail.com, Facebook:surachai suwanlee
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
เว็บไซต์ : http://www.agri.ubu.ac.th/~suralee/
สถานที่ติดต่อ
      B305
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Dr. nat. techn. (Animal Breeding and Genetics), University of Natural Resources and Applies Life Science Vienna, Austria, 2006.
 • วท.ม.(การสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2538.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2533.
งานบริหาร
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : การเสริมผงหมามุ่ยอินเดียในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
 • 2562 : Growth performance Lowline AngusxThai crossbred beef under tropical condition
 • 2562 : การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโต ผลผลิตไข่ คุณภาพซากและพฤติกรรมของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และ ประดู่หางดำฝูงพื้นฐาน
 • 2561 : ความสัมพันธ์ของการเกิดเพศในลูกไก่และรูปทรงไข่
 • 2561 : สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง Nested Design หรือ nested analysis
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แผนการทดลองแบบสปลิตพลอต
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง Expected mean squares (EMS)
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การจัดทรีทเมนต์แบบแฟคทอเรียล
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ด้วยวิธี orthogonal contrast (class comparison)
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แผนการทดลอง (experimental design)
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การวางแผนการทดลองแบบ RCBD_ep1; 5 ม.ค. 2565: https://youtu.be/3N9_r-n9p0g
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การวางแผนการทดลองแบบ RCBD_ep2; 7 ม.ค. 2565: https://youtu.be/4xJ2q0-MpMc
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การวางแผนการทดลองแบบ Latin square; 14 ม.ค. 2565: https://youtu.be/YZN326Ol4gg
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ orthogonal contrast_ep1; 19 ม.ค. 2565:https://youtu.be/Akmd365N3bo
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ orthogonal contrast_ep2; 21 ม.ค. 2565: https://youtu.be/PSbEU4XYVHI
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การเขียนวิจารณ์ วิชาสัมมนา; 21 ม.ค. 2565: https://youtu.be/ddTW51c6C_8
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดทรีทเมนต์แบบแฟคทอเรียล 28 ม.ค.2565; https://youtu.be/plq0Mwfa4FU
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 11 ก.พ. 2565; https://youtu.be/21j-gDsqxrU
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยาย "หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์" https://www.youtube.com/watch?v=0ICYz_KnLAY
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยาย "หลักการคัดเลือก ตอนที่ 1" https://www.youtube.com/watch?v=wHb_lqmSd98
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยาย "การประเมินพันธุกรรม ตอนที่ 2" https://www.youtube.com/watch?v=qAT04ukInpY
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยาย "การประเมินพันธุกรรม ตอนที่ 1" https://www.youtube.com/watch?v=CEYwNgQpx2A
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยาย "สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม" https://www.youtube.com/watch?v=sYrkEIjlON8
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยาย "อัตราพันธุกรรม ตอนที่ 2" https://www.youtube.com/watch?v=CPjYaH2xnJI
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยาย "อัตราพันธุกรรม ตอนที่ 1" https://www.youtube.com/watch?v=_cwsOLTakBk
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปบรรยายการจัดการด้านการสืบพันธุ์ของโคนม https://www.youtube.com/watch?v=fVN-BhtwDX0
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง https://youtu.be/3PUmlI8rioo คลิปการสอน การเขียนบทวิจารณ์สัมมนา
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง https://youtu.be/7jHZnx4jS4k คลิปการสอน Latin square design ตอนที่ 3
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง https://youtu.be/oaK-uch3T4o คลิปการสอน Latin square design ตอนที่ 2
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง https://youtu.be/AnpRPjnwFwk คลิปการสอน Latin square design ตอนที่ 1
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง https://youtu.be/MpJ9OWlpNss คลิปการสอน orthogonal contrast ตอนที่ 3
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง https://youtu.be/1zyU7DgX7bM คลิปการสอน orthogonal contrast ตอนที่ 2
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง https://youtu.be/6nUSus4-p7c คลิปการสอน orthogonal contrast ตอนที่ 1
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง power point: การวิเคราะห์สมการถดถอยและสหสัมพันธ์
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง power point: การจัดทรีทเมนต์แบบ Factorial
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง power point: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD, Duncan และ Orthogonal contrast
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง power point: การวางแผนการทดลอง
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การประเมินรูปร่างโคนม ตอนที่ 4 ความยาว 9.53 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การประเมินรูปร่างโคนม ตอนที่ 3 ความยาว 3.34 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การประเมินรูปร่างโคนม ตอนที่ 2 ความยาว 5.52 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การประเมินรูปร่างโคนม ตอนที่ 1 ความยาว 17.30 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การปรับปรุงพันธุ์โคนม ตอนที่ 2 ความยาว 27.30 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน:การปรับปรุงพันธุ์โคนม ตอนที่ 1 ความยาว 12.10 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: Chi square test by SAS: ทดสอบความอิสระของ 2 ตัวแปร ความยาว 10.23 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: Chi square test by SAS การทดสอบสัดส่วนตามคาดหมาย ความยาว 10.12 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: ANOVA by SAS: Latin square ความยาว 12.29 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: ANOVA by SAS ความยาว 23 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ SAS ความยาว 24.46 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน:การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ANOVA โดยใช้ excel ความยาว 9.49 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย t-test โดยใช้ Excel ความยาว 11.21 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การคำนวณสถิติพื้นฐานโดย Excel ความยาว 11.54 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การวางแผนการทดลอง ความยาว 26.17 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การเขียนวิจารณ์และสรุป ความยาว 13.24 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: ส่วนประกอบของสัมมนา ความยาว 16.37 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การกำหนด/ตั้งหัวข้อสัมมนา ความยาว 10.14 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: ค่าการผสมพันธุ์ ความยาว 30.17 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การประเมินพันธุกรรม ความยาว 29.56 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: อัตราพันธุกรรม ส่วนที่ 3 ความยาว 10.48 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: อัตราพันธุกรรม ส่วนที่ 2 ความยาว 15.39 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: อัตราพันธุกรรม ส่วนที่ 1 ความยาว 23.17 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: การคัดเลือก และ random genetic drift ความยาว 25.38 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของยีน ความยาว 21.36 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: พันธุศาสตร์ประชากร_Hardy-Weiberg Law ความยาว 23.49 นาที
 • 2563 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง คลิปการสอน: พันธุศาสตร์ประชากร_ความถี่ยีน ความยาว 19.40 นาที
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดทรีทเมนต์แบบแฟคทอเรียล (สำหรับวิชา research methodology ป.โท)
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (สอนครู กศน.) 28 ก.ค. 2562
 • 2561 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง regression and correlation
 • 2561 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง nested design
 • 2561 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง split plot design
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร2: บทปฏิบัติการ 5 การแปลผลงานวิจัยทางการเกษตร
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร2: บทปฏิบัติการที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐาน, โค้งปกติ, Z, ช่วงความเชื่อมั่น และ การประมาณค่าเฉลี่ย
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร2: บทปฏิบัติการที่ 2 การใช้ค่า χ2 และ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร2: บทปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร2: บทปฏิบัติการ 7 การจัดทรีทเมนต์แบบแฟคทอเรียล (Factorial treatment arrangement)
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร2: บทปฏิบัติการ 4 การวางแผนการทดลอง (experimental design: CRD, RCBD, LS)
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร2: บทปฏิบัติการ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ด้วยวิธี orthogonal contrast
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง Type I, II error
 • 2560 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง p_value
 • 2560 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทปฏิบัติการสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ"Training Courses for the Staffs and Student of National University of Battambang,Cambodia in Animal Science"คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี16-20 พ.ค.2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงโคเนื้อ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการวันวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์)

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมกาสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมกาสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรอบรมโคนม; 24 มิย 2565; บรรยาย 1 ชม ฝึกปฏิบัตผสมเทียม 3 ชม.
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรอบรมการเลี้ยงโคเนื้อที่ อ.เขมราฐ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร สปป.ลาว
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP