หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี
Asst.Prof. Surachai Suwanlee, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353559
อีเมล์ : surachai.s@ubu.ac.th, chaisura@rocketmail.com, Facebook:surachai suwanlee
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
เว็บไซต์ :Livestock Breeding
สถานที่ติดต่อ
      B305
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Dr. nat. techn. (Animal Breeding and Genetics), University of Natural Resources and Applies Life Science Vienna, Austria, 2006.
 • วท.ม.(การสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2538.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2533.
งานบริหาร
 • 2565: หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : Thermotolerance and Heat Shock Response of Thai Native Chicken Cells Under Thermal Stress in Vitro
 • 2566 : ผลของพันธุ์ต่อลักษณะไข่ของไก่พื้นเมืองไทยและไก่ไข่พันธุ์การค้าที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้นไม่ใช้กรง
 • 2565 : ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการตายของเซลล์แบบ apoptosis และการแสดงออกของ heat shock protein ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากตัวอ่อนไก่พื้นเมือง
 • 2564 : การเสริมผงหมามุ่ยอินเดียในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
 • 2562 : Growth performance Lowline AngusxThai crossbred beef under tropical condition
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การล้วงตรวจการตั้งท้องด้วยมือและอัลตราซาวด์
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมน
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดการการสืบพันธุ์ของโค
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาของโคเพศเมีย
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง Nested Design หรือ nested analysis
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง อบรมหลักสูตรระยะสั้นการผสมเทียมโค รุ่นที่ 1
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง หลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 1
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ"Training Courses for the Staffs and Student of National University of Battambang,Cambodia in Animal Science"คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี16-20 พ.ค.2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงโคเนื้อ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมกาสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรระยะสั้นการผสมเทียมโค รุ่นที่ 1
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรระยะสั้น การผสมเทียมโค รุ่นที่ 1
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรระยะสั้นการผสมเทียมโค รุ่นที่ 1
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP