หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : คนงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นาย เกรียงศักดิ์ บัวหยาดคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางสาว คนิตา หาญศึกคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นาย คัมภีร์ คำมุงคุลคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นาย ชะโลม ชมระกาคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นาย ธวัชชัย คำมุงคุลคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นาย บุญมี บัวศรียอดคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นาย มลศักดิ์ ทองวันดีคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นาย วีระชัย จันอนงค์คนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นาย สมพงษ์ คำมุงคุลคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นาย สมภาร จันทร์ทองคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นาย สังวร เขาแก้วคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นาย สุพล สุวรรณทาคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นาย แสงทอง เรืองวันคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นาย แสนศักดิ์ ปะถะมาคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP