หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นายวิโรจน์ ศรีภาชน์ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP