หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ระดับ 2

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นายคำผิว สีหะนะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นายจันทร์เต็ม ดำพะธิก พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นายเชย โม่สันทด พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นายนรินทร์ ผลาเลิศ พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นายนิคม ทางาม พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นายบุญเสริม มุงคุณพรม พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายพวงแก้ว บุเงิน พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายมงคล จันทร์ศิริ พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นายสมใจ คำแน่น พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นายสมชาย สุวรรณภูมิ ช่างเครื่องจักรกล ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นายสมพาน จรรยากรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นางสุนี ศรีเสน่ห์ พนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP