หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ระดับ 1

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นายประพิศ เขาแก้ว พนักงานธุรการ ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นายพันธ์ คำพันธ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายวิโรจน์ ศรีภาชน์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นายสุรพงษ์ ศรีสรรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นายอุทัย คูณสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP