หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ปฏิบัติงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นายนันทวัฒน์ ชูสกุล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางสาวสมศรี ภูติยา ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP