หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวเมทินี มาเวียง
Metinee Maweang

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์,
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 045-288400 ext 2205, 045-353540
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : metinee.m@ubu.ac.th, metinee_3@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.agri.ubu.ac.th/~metinee
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 AG_B206
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2557.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2546.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2542.
งานบริหาร
 • 2560: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • 2560: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2558: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)

งานวิจัย
 • 2560 : การลดปริมาณจุลินทรีย์ในปลารา้บองโดยวิธีทางกายภาพ
 • 2559 : ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกในบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ และระยะเวลา ต่อคุณภาพของข้าวฮางงอก
 • 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองเพื่อเพิ่มศึกยภาพทางการตลาด
 • 2557 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด
 • 2556 : การผลิตแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิด (กาบา) ในข้าวงอกฮางโดยแบคทีเรียแลคติก
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • 2558: Effect of natural fermentation on the rice slurry properties related to rice paper production, วารสาร: Journal of Food Science and Agricultural Technology

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • 2556: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products, สถานที่: Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
 • 2558: Isolation of lactic acid bacteria (LAB) from Ubon Ratchathani traditional fermented fish product, สถานที่: โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 • 2557: Effects of natural fermentation on the rice slurry properties related to rice paper production, สถานที่: ICAAI2014 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2557: 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), รร.สุนีย์ แกรนด์, 2/2557
 • 2557: อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2557
 • 2556: การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งข้าว, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2556
 • 2556: กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่อาเซียน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2556
 • 2555: อาหารพื้นบ้าน สุขภาพ เชิงพาณิชย์, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2555
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2559 : การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2, ระดับท้องถิ่น
 • 2558: การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี, คณะเกษตรศาสตร์

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2559 : การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP