หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวเมทินี มาเวียง
Metinee Maweang

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ : 0 4528 8400 ext 2205
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : metinee.m@ubu.ac.th, metinee_3@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.agri.ubu.ac.th/~metinee
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 AG_B206
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2557.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2546.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2542.
งานบริหาร
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)

งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1205712 Research Methodology in Food Technology
 • 1205433 Beverage Technology
 • 1205482 Beverage Technology
 • 1205432 Cereal Technology
 • 1205433 Cereal Technology
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด
 • การผลิตแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิด (กาบา) ในข้าวงอกฮางโดยแบคทีเรียแลคติก
 • สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตข้าวฮางงอกต่อปริมาณสารกาบา
 • อิทธิพลของแบคทีเรียแลคติกต่อกระบวนการหมักและคุณภาพของแผ่นเมี่ยง
 • การผลิตแป้งข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์แป้งแผ่น (ใบเมี่ยง)
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), รร.สุนีย์ แกรนด์, 2/2557
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2557
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งข้าว, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2556
 • กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่อาเซียน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2556
 • อาหารพื้นบ้าน สุขภาพ เชิงพาณิชย์, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2555
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับคณะ
 • กรรมการกิจการนักศึกษา

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • กรรมการหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • กรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ พ.ศ. 2558
 • กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 • กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
 • อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม Aggie Day ประจำปีการศึกษา 2557
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products, สถานที่: Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
 • Effects of natural fermentation on the rice slurry properties related to rice paper production, สถานที่: ICAAI2014 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP