หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวเมทินี มาเวียง
Metinee Maweang

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ : 045-288400 ext 2205
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : metinee.m@ubu.ac.th, metinee_3@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.agri.ubu.ac.th/~metinee
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 AG_B206
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2557.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2546.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2542.
งานบริหาร
 • 2560: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2558: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)

งานวิจัย
 • 2560: การหมักเครื่องดื่มสมุนไพรกลิ่นหอมด้วยโพรไบโอติค
 • 2560: ผลของการใช้สารสีโมแนสคัสต่อคุณภาพของข้าวหมาก: หัวหน้าโครงการ
 • 2560: ผลของการใช้สารสีโมแนสคัสต่อคุณภาพของข้าวหมาก
 • 2559: การหมักเครื่องดื่มสมุนไพรกลิ่นหอมด้วยโพรไบโอติค
 • 2558: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองเพื่อเพิ่มศึกยภาพทางการตลาด
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • 2558: Effect of natural fermentation on the rice slurry properties related to rice paper production, วารสาร: Journal of Food Science and Agricultural Technology

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • 2556: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products, สถานที่: Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
 • 2558: Isolation of lactic acid bacteria (LAB) from Ubon Ratchathani traditional fermented fish product, สถานที่: โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 • 2557: Effects of natural fermentation on the rice slurry properties related to rice paper production, สถานที่: ICAAI2014 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1205712 Research Methodology in Food Technology
 • 1205433 Beverage Technology
 • 1205482 Beverage Technology
 • 1205432 Cereal Technology
 • 1205433 Cereal Technology
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2557: 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), รร.สุนีย์ แกรนด์, 2/2557
 • 2557: อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2557
 • 2556: การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งข้าว, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2556
 • 2556: กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่อาเซียน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2556
 • 2555: อาหารพื้นบ้าน สุขภาพ เชิงพาณิชย์, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2555
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2558: การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี, คณะเกษตรศาสตร์, 2/2558

กรรมการประจำระดับคณะ
 • 2548: กรรมการกิจการนักศึกษา

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • 2555: กรรมการหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร
 • 2554: อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
 • 2553: กรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • 2558: คณะทำงานดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประจำสนามสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2558: คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2560) คณะเกษตรศาสตร์
 • 2558: คณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2559 กันเกราเกมส์
 • 2558: คณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2558: คณะอนุกรรมการพิจารณา กยศ ปีการศึกษา 2558
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม, ประชุม, สัมมนาทางวิชาการ
 • 2558: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12/22/2015
 • 2558: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา), โรงแรม U Place, 03/07/2016 ถึง 03/08/2016
 • 2558: อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 , โรงแรม U Place, 02/24/2016 ถึง 02/25/2016
 • 2558: การใช้ระบบ CHE QA online 2557, ตึกคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี, 08/08/2015
 • 2558: โครงการพัฒนาผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA, สกอ. กรุงเทพฯ , 08/22/2015
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP