หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
Rugkeart Sanprasert

ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตร, สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

โทรศัพท์ : 0 4528 8400 ext 7050
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : rugkeart.s@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      สำนักงานไร่ฝึกทดลอง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ทษ.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, เชียงใหม่, ประเทศไทย. 2531.
งานบริหาร
 • ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • ผู้ช้วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางฝ่ายไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)

งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1202302 Field Work II
 • 1202301 Field Work I
 • 1202442 Coffee Production
 • 1202361 Statistical Methods fof Agricultural Research II
 • 1202354 TurfGrass Management
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • การประเมินมะเขือเทศสายพันธุ์สีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนครุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
 • การขยายเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและเหี่ยวเขียว
 • การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ UBU101
 • การพัฒนาสายพันธุ์พริกที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
 • การประเมินพฤกษเคมีและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในไม้ผลพื้นเมืองบางชนิดของไทย
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายแปลงสาธิต งานเกษตรอิสานใต้ พ.ศ.2558, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2557
 • สวนศิลป์กินได้ปีที่ 3 พืชสวนเพื่ออาหารและยา, คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2557
 • การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี, 2/2557
 • ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2/2557
 • การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน , โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยฆ้อง อ.ชานุมาณ จ.อำนาจเจริญ, 1/2557
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำคณะเกษตรศาสตร์, 1/2557
 • อนุรักษ์พรรณไม้พื้นเมืองอีสาน, คณะเกษตรศาสตร์, 2/2556
 • การรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม , แปลงปฏิบัติการพืชสวน สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง , 2/2556
 • แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ , แปลงปฏิบัติการพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์, 2/2556
 • ต้นไม้ของพ่อ, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2556
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • ส่งเริมระบบน้ำในแปลงหม่อนแก่เกษตรกรกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย, จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • การพัฒนากลุ่มผู้ปลูกไม้ผล(ผู้นำกลุ่มชาวกัมพูชา, สำนักงานไร่ฝึกทดลอง
 • การขยายพันธุ์ไม้ผล การติดตั้งระบบน้ำในแปลงไม้ผล, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์
 • ส่งเสริมระบบน้ำในแปลงหม่อน, บ้านหนองสะโน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชานี
 • เพิ่มเติม

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสินผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตำแหน่งชำนาญการ นักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • กรรมการฝ่ายสถานที่ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจการโรงงานผลิตน้ำดื่ม
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับคณะ
 • กรรมการมวลชนสัมพันธ์

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • กรรมการฝ่ายอุทยานวิชาการ การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายแปลงสาธิต การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะเกษตร การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • เพิ่มเติม

ผู้ประสานงานศูนย์ต่างๆ (วิชาการ/งานวิจัย)
 • การปรับปรุงแปลงปลูกไม้ผล ปีที่ 3, 2/2553
 • การปลูกไม้ยืนต้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6, 2/2553
 • การปลูกไม้ยืนต้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5, 1/2553
 • การปรับปรุงแปลงปลูกไม้ผลปีที่ 2, 1/2553

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร้การบริหารโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 09/25/2014
 • กรอบแนวทางการจัดการฯไฟป่าในบริเวณพื้นที่เกษตร ม.อุบลราชธานี, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 05/30/2014
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการที่ประทับใจสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว, 04/18/2011
 • ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, โรงแรม ดิ เอมเพรส จ.เชียงใหม่, 05/06/2009 ถึง 05/09/2009
 • ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่, งานวิจัย สำนักงานอธิการบดี, 07/28/2008 ถึง 07/29/2008
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม, วารสาร: การประชุมวิชาการ ม.อบ วิจัย ครั้งที่ 3
 • ต้นทุนการผลิตและรายได้จากการปลูกพริกของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ, วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 6(พิเศษ)พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • ต้นทุนการผลิตและรายได้จากการผลิตพริกของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ, สถานที่: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • สถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์พริกของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP