หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
Rugkeart Sanprasert

ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตร, สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

โทรศัพท์ : 0 4528 8400 ext 7050
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : rugkeart.s@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      สำนักงานไร่ฝึกทดลอง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ทษ.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, เชียงใหม่, ประเทศไทย. 2531.
งานบริหาร
 • 2557: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: ผู้ช้วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางฝ่ายไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)

งานวิจัย
 • 2560: การผลิตสตรอเบอรรี่นอกฤดูในโรงเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560: การศึกษาความสามารถในการรวมตัวของมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์แท้(ปีที่ 2 )
 • 2560: โครงการผลิตสตรอเบอรี่นอกฤดูในโรงเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559: การพัฒนาสายพันธุ์พริกที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน:
 • 2559: การพัฒนาสายพันธุ์พริกที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • 2552: การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม, วารสาร: การประชุมวิชาการ ม.อบ วิจัย ครั้งที่ 3
 • 2549: ต้นทุนการผลิตและรายได้จากการปลูกพริกของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ, วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 6(พิเศษ)พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2549: ต้นทุนการผลิตและรายได้จากการผลิตพริกของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ, สถานที่: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • 2549: สถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์พริกของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2558: สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสารพฤกษเคมีของผลหนามแดง, สถานที่: สวนนงนุชพัทยา การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: การผลิตปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์, คณะเกษตรศาสตร์, 2/2558
 • 2558: การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์เนวิน สกริมชอว์, 2/2558
 • 2558: สวนศิลปกินได้ปีที่ 4 หัวข้อการปลูกพืชไม่ใช้ดินกับพืชผักและไม้ดอกสวยงาม, เรือนเพาะชำ (งานเกษตรอิสานใต้ 2559, 2/2558
 • 2558: การสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 5, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์, 1/2558
 • 2558: การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี, 1/2558
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2558: แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์, แปลงปฏิบัติการพืชสวน สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง, 1/2558
 • 2558: ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2558
 • 2557: ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำคณะเกษตรศาสตร์, 1/2557
 • 2556: อนุรักษ์พรรณไม้พื้นเมืองอีสาน, คณะเกษตรศาสตร์, 2/2556
 • 2556: การรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม , แปลงปฏิบัติการพืชสวน สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง , 2/2556
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2557: ส่งเริมระบบน้ำในแปลงหม่อนแก่เกษตรกรกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2557: การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย, จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 2557: การพัฒนากลุ่มผู้ปลูกไม้ผล(ผู้นำกลุ่มชาวกัมพูชา, สำนักงานไร่ฝึกทดลอง
 • 2557: การขยายพันธุ์ไม้ผล การติดตั้งระบบน้ำในแปลงไม้ผล, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2556: ส่งเสริมระบบน้ำในแปลงหม่อน, บ้านหนองสะโน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชานี
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP