หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางอุไรวรรณ บัวสอน
Uraiwun Buasorn


ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานธุรการ ระดับ 3
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 2102 (ภายใน)
อีเมล์ : uraiwan.b@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • ค.บ.(การศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2543.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP