หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ระดับ 3

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางกัลยา บุราเลข พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางขนิษฐา สถิตธนภูมิ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายบุญเลิศ สินงาม พนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นายปรีดา ไชยกาล พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ พนักงานพัสดุ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
6นายไพโรจน์ แสนโสม พนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นายภัทรพล จันทร์พวง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายวิชัย คงบุญ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายสมชาย คำแน่น พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นายสมศักดิ์ บุราเลข พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
11นายอานุภาพ บังสี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
12นางอุไรวรรณ บัวสอน พนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP