หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางขนิษฐา พระสุพรรณ์
Kanitta Phrasuphan


ตำแหน่งทางวิชาการ : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 045-353503, 3503 (ภายใน)
อีเมล์ : kanitta.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานบุคคล สำนักงานคณบดี
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), การปกครอง, มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร, 2530.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP