หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
2นายเฉลียว บุญมั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นางสาวนพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นายประพนธ์ บุญเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นายประสิทธิ์ กาญจนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นางพยอม บุญมั่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
8นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายวีระพงษ์ บัวเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นางสุจิตร อุตรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
11นายอินทร์ ศาลางาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP