หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายเฉลียว บุญมั่น
Chaliaw Boonman


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 0 4535 3500
อีเมล์ : chaliaw.b@ubu.ac.th, chaliaw65@gmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      สหกิจศึกษา
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2537.
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2531.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
  • 2566 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การพัฒนาปรับปรุง/ดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ออนไลน์)
  • 2566 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง เอกสารประกอบการฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1
  • 2566 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษาด้านเอกสารและสารสนเทศ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวชุมชนโพธิ์ใหญ่
  • 2565 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษาด้านเอกสารและสารสนเทศ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวชุมชนโพธิ์ใหญ่
  • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การพัฒนาการใช้โปรแกรม MS Excel ในการผลิตสุกร
  • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุง/ดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลสหกิจศึกษา(ออนไลน์)
  • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาปรับปรุง/ดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ออนไลน์)
  • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาแผนที่พิกัดฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์บน Google Map
  • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการผลิตและจัดการแปลงยางพารา (ออนไลน์)
  • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ที่ปรึกษาให้คำแนะนำการจัดทำพิกัดแผนที่ Google Map โครงการปลูกป่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจ”
  • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ในชุมชน
  • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาพืชไร่ ปี 2560 (สหกิจศึกษา)

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2566 / สถานที่ 2/2565
  • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2566 / สิทธิประโยชน์ 2/2565
  • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2566 / ประธานฝ่ายสนับสนุน 2/2565
  • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2566 / ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2/2565
  • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2564 / ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2/2563
  • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • 2561 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศ ณ โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
  • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศ ณ โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
  • 2559 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษษ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  • 2559 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ภูธารา น้ำฟ้ารีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP