หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.บุษบา บัวคำ
Asst.Prof. Budsaba Buakum, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3556
อีเมล์ : budsaba.b@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2554.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2546.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : อิทธิพลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดพันธุ์กรีนคอสในกระถาง
 • 2565 : ผลของความชื้นในดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.)
 • 2564 : การศึกษาอุณหภูมิ สภาวะการงอก และขนาดหอมแดงที่เหมาะสมสำหรับการทำหอมแดงงอก
 • 2561 : อิทธิพลของวิธีการเพาะที่มีต่อการผลิตต้นอ่อนทานตะวัน
 • 2560 : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ที่ ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

ภาระงานวิชาการ
 • 2564 : การศึกษาอุณหภูมิ สภาวะการงอก และขนาดหอมแดงที่เหมาะสมสำหรับการทำหอมแดงงอก, วารสาร การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทที่ 11
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทที่ 10
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทที่ 9
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทที่ 8
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทที่ 7
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง กรรมการอบรมผู้ควบคุมการจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2567
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ 2567
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง "หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ 2566
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ พ.ศ. 2562
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ความสัมพันธ์ของปริมาณน้าที่เหมาะสมต่อการเจริญของไมโครกรีนผักบุ้ง
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ "Training courses in food technology on plant-based protein food processing and analyses
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบกในระบบไฮโดรโปนิกส์
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Training courses for the staffs and students of National university of Battambang, Cambodia
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมการเพาะปลูกใบบัวบกอินทรีย์
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP