หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ณัชพล สามารถ
Asst.Prof. Natchapol Samard


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชไร่
โทรศัพท์: 3581
อีเมล์ : natchapol.s@ubu.ac.th, natchapol007@gmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 2533.
 • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2526.
งานบริหาร
 • 2553: ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)
 • 2552: ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)
 • 2552: ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
 • 2551: ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)
 • 2551: ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : ผลของการใช้เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุมด้วงงวยงมันเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง Permaculture
 • 2566 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง เทคนิกการนำเสนอ
 • 2566 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง การทำสื่อนำเสนอ
 • 2566 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง การพูดและการฟัง
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักให้มีประสิทธิภาพ ตำบลเมืองศรีไค
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การส่งเสริมอาชีพหลังการทำเกษตรกรรม อ้อยคั้นน้ำสมุนไพร ตำบลเขมราฐ
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลเมืองศรีไค
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.คูเมือง
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง องค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ต.หนองผือ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ฝึกอบรมวิทยากรลูกไก่ วช.
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง “การประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐาน เกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผูปลูกผัก ตําบลบานเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์"
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลหนองผือ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างยั่งยืน 1/2564
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง องค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ โพธิ์ใหญ่ 1/2564
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง องค์ความรู้ปุ๋ยหมัก ศรีไค 1/2564
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง องค์ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ อ้อย 1/2564
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง อ้อยคั้นน้ำ ขามป้อม 1/2564
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2560 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการผลิตอาหารไก่ ณ ศกร.ตชด.ภูดานกอย
 • 2560 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการผลิตอาหารปลาดุก ณ ศกร.ตชด.ภูดานกอย
 • 2560 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรลูกไก่ รุ่น 5 ณ ยูเพลท
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง ณ ศกร.ตชด.ภูดานกอย

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP