หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.จิรายุ มุสิกา
Asst.Prof. Jirayu Musika


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3569
อีเมล์ : jirayu.m@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 B324
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโยลีการอาอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2557.
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี, 2549.
ภาระงานวิชาการ
  • 2566 : การพัฒนาผลิตภํณฑ์ข้าวเกรียบปลาสวายรสลาบ, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • 2566 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหอมแดง, วารสาร ราชภัฏวัจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง แปรรูปผลิตภํณฑ์ปลาแดดเดียวจังหวัดศรีสะเกษ
  • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง พัฒนาผลิตภํณฑ์จากหอมแดง กระเทียมศรีสะเกษ
  • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมลากรอบ
  • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การตลาดสำหรับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังค์ชั่น
  • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับรายได้คนจนยโสธร
  • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP