หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางนงนิตย์ ครองก่ำ
Nongnit Kronggum


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 0 4535 3515, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nongnit.k@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดี
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • ค.บ.(การวัดผลการศึกษา), สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2539.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP