หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ปฏิบัติการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางสาวจำนงค์ จันทะสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางสาวจิดาภา แสงปาก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายจิรเสกข์ อินทนิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
4นางนงนิตย์ ครองก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
5นายปิยะพงษ์ แก้วคำ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
6นางสาววนิดา เนื้ออ่อน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
7นายวิชาญ แก้วเลื่อน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP