หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายปรีดา ไชยกาล
Preeda Chaiyakal


ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 3529 (ภายใน)
อีเมล์ : preeda.c@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ปฏิบัติการอาหารสัตว์ ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • วท.บ.(สถิติประยุกต์), สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2541.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP