หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ
Pimonparn Ooncharoen


ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานพัสดุ ระดับ 3
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 3523 (ภายใน)
อีเมล์ : pimonparn.a@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • คบ.(จิตวิทยาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2541.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP