หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
Rugkeart Sanprasert


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 0 4528 8400 ext 7050, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : rugkeart.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      สำนักงานไร่ฝึกทดลอง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ทษ.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2531.
งานบริหาร
 • 2557: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: ผู้ช้วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางฝ่ายไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)

ผลงานวิจัย
 • 2564 : อิทธิพลของอายุผลและฤดูกาลต่อปริมาณและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
 • 2561 : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก(Centella asiatica(L.)Urb.)ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
 • 2560 : Screening of Phytochemical and some antioxidant of papaya leaves

ภาระงานวิชาการ
 • 2560 : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก(Centella asiatica (L.) Urb.)ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษาโครงการการผลิตไม้ผลอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนศรีไคออร์แกนิค
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษาโครงการการผลิตไม้ผลอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนศรีไคออร์แกนิค
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบน้ำ

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโพธิ์ใหญ่
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลเมืองศรีไค
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลธาตุ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านก่อน้อยอ.วารินชำราบ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านขามป้อมอำเภอเขมราฐ
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ที่ปรึกษาโครงการการผลิตไม้ผลอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนศรีไคออร์แกนิค
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกพืชบนโต๊ะและการขยายพันธุพืช
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ 9
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัย:การผลิตพืชผักในวัสดุทดแทนดิน(Substrate culture)
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรมเรื่อง อุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์อัฉริยะ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัย:การผลิตพืชผักในวัสดุทดแทนดิน(Substrate culture)
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ 8
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 7
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัย:การผลิตพืชผักในวัสดุทดแทนดิน(Substrate culture)
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบระบบการให้น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 7
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัย:การผลิตพืชผักในวัสดุทดแทนดิน(Substrate culture)
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัย:การผลิตพืชผักในวัสดุทดแทนดิน(Substrate culture)
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัย:การผลิตพืชผักในวัสดุทดแทนดิน(Substrate culture)
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยโดยใช้โซลาร์เซล
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • สิ้นสุด

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคโนโลยีสารสกัด” เพื่อยกระดับการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข่า ต.นาเยีย (Galangal Product Development Project, Nayea Subdistrict)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลโพธิ์ใหญ่
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การส่งเสริมอาชึพให้กลุ่มผู้สูงอายุ (ปลูกผักสวนครัว) ตำบล คำขวาง
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี 1/2565
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำระบบน้ำในแปลงเกษตรแบบครบวงจร 1/2563
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 1/2563
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร 1/2563
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ผลวงศ์ส้มของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรม 1/2563
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลพิ้นเมือง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอิสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP