หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายวีระพงษ์ บัวเขียว
Weerapong Buakiaw


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 3551 (ภายใน)
อีเมล์ : weerapong.b@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ B201/B202 ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2549.
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2542.
ผลงานวิจัย
  • 2548 : การพัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตามการบริการของหน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP