หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายวีระพงษ์ บัวเขียว
Weerapong Buakiaw


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 045-353500, 087-2511580, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : weerapong.b@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ B201/B202 ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2549.
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2542.
ผลงานวิจัย
 • 2548 : การพัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตามการบริการของหน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย


ภาระงานตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
 • การบริการให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์, การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เว็บไซต์คณะ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ, การบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่าย, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย

ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการศึกษาในระบบลงทะเบียน, ระบบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
 • เปิด/ปิด รายวิชาในระบบ LMS มหาวิทยาลัย
 • ตอบคำถามในเฟสบุ๊คคณะ
 • ดูแลและบริหารจัดการระบบวงจรปิดอาคารคณะเกษตรศาสตร์และหอพักนักศึกษา

ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 • การประชุมเพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางด้านสารสนเทศ
 • การประชุมเพื่อจำทำรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกำหนดราคากลางร่วมกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)

กรรมการประจำระดับคณะ
 • กรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
 • กรรมการประชาสัมพันธ์
 • กรรมการสารสนเทศ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP