หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์
Asst.Prof. Somchai Sawasdipan, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 3548
อีเมล์ : somchai.su@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Animal Health), The University of Queensland Queensland, Australia, 2001.
 • Dip.Vet.std.(Animal Health), The University of Queensland Queensland, Australia, 1996.
 • สพ.บ.(สุขศาสตร์สัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2533.
งานบริหาร
 • 2551: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)
 • 2551: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)
 • 2551: หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
 • 2551: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
 • 2550: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2562 : Growth performance of Lowline Angus x Thai native crossbred beef under tropical condition.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง สุขศาสตร์สัตว์
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง สุขศาสตร์สัตว์
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง สุขศาสตร์สัตว์
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ไข่ไก่โอเมกา3
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง สัตว์เลี้บงเป็นเพื่อน
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมบุคลากรจากประเทศกัมพูชา
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ที่ปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ฟาร์ม สำนักงานไร่ฝึกฯ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ farm food camp

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง training course for cambodian students/staff
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้ประกอบการพบผู้เขี่ยวชาญ
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมด้านโคเนื้อโคนม
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง Dutchmill scholarship for veterinary
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง หนังสือโคนม บ. ดัชมิลล์

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2565 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องสถานการณ์โรคสุกร ณ คณะเกษตร ม อุบล
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย), เรื่องโรคสุกร ณ ม อุบล
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย), เรื่องโรคโคเนื้อ ณ ม อุบล

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP