หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล
Sukanya Klangsinsirikul, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3549
อีเมล์ : sukanya.k@ubu.ac.th, sklangsin@hotmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      B319
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด. (กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 2552.
 • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2544.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2540.
งานบริหาร
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
 • 2557: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : การศึกษาสายพันธุ์จิ้งหรีด พัฒนามาตรฐานและกระบวนการเพาะเลี้ยง ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อรวบรวมประชากรจิ้งหรีดที่ให้โปรตีนสูง
 • 2563 : การศึกษาสายพันธุ์จิ้งหรีด พัฒนามาตรฐานและกระบวนการเพาะเลี้ยง ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อรวบรวมประชากรจิ้งหรีดที่ให้โปรตีนสูง
 • 2559 : ความหลากหลายของแมลงในสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ภาระงานวิชาการ
 • 2564 : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยสูตรอาหารจากพืช ทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารจิ้งหรีด, วารสาร มอบ.วิจัยครั้งที่ 15
 • 2560 : การคัดเลือกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่มีศักยภาพเพื่อควบคุมเพลี้ยอ่อนกะหล่ำ, วารสาร วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แมลงศัตรูสำคัญในกาแฟ
 • 2566 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดแบบปรับสภาพแวดล้อม
 • 2566 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การเลือกสถานประกอบการและการเตรียมตัวไปสหกิจศึกษา
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง ระบบประสาทและต่อไร้ท่อของแมลง
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การควบคุมผุ้ขายวัตถุอันตราย ทางการเกษตร
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การควบคุมผุ้ขายวัตถุอันตราย ทางการเกษตร รุ่นที่ 2
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง อบรมผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การประกวด Food Innovation รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 21 เมษายน 66
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การควบคุมผุ้ขายวัตถุอันตราย ทางการเกษตร
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้ช่วยสนามสอบ กสพธ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้ช่วยสนามสอบ GAT-PAT
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้ช่วยสนามสอบ ALevel โรงเรียนสตรีสิริเกษ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวะสิ่งแวดล้อม
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมผู้ค้าวัตถุอันตราย 2/2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ในงานเกษตรอีสานใต้ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย 2/2565

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP