หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายอินทร์ ศาลางาม
Intr Salangam


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์:
อีเมล์ : intr.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานสุกรและสัตว์ปีก สำนักงานไร่ฝึกทดลอง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2532.
งานบริหาร
 • 2554: ผู้ช่วยหัวหน้าสำงานไร่ฝึกทดลองฯ ฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
 • 2553: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกฝ่ายไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)

ผลงานวิจัย
 • 2564 : ผลการเสริมผงเปลือกมังคุด(Garcinia mangostana L.)ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อ
 • 2562 : การเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิต คุณภาพซากและพฤติกรรมของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ปรพดู่หางดำ มข.55 และประดู่หางดำฝูงพื้นฐาน ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบหลังบ้าน
 • 2561 : สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพี้นเมืองไทยที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่
 • 2560 : อิทธิพลของวัสดุเสริมในคอกต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรขุน-สุกรรุ่นในโรงเรือนระบบปิด

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การผลิตสุกร
 • 2565 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การผลิตไก่ไข่
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทปฏิบัติการการผลิตสัตว์ปีก
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การฟักไข่ อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การปรับและพัฒนาระบบน้ำแปลงพืชอาหารสัตว์
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตและการดูแลสุขภาพลูกไก่พื้นเมือง
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่มเพิ่มรายได้ในชุมชน ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำแปลงพืชอาหารสัตว์
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตไก่ไข่

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการผลิตและดูแลสุขภาพลูกไก่พื้นเมือง
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหว้ดอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2560 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องการผลิตสัตว์ปีก ณ ฟาร์มสัตว์ปีก

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP