หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ
Asst.Prof. Thin Promchot, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3593
อีเมล์ : thin.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 B319
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, ไทย, 2551.
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, ไทย, 2544.
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, ไทย, 2541.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : Revealing genetic diversity of wild Phalaenopsis orchids in Thailand through Random Amplified Polymorphic DNA markers
 • 2566 : การประเมินสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในผลเล็บเหยี่ยว
 • 2566 : Evaluation of Flooding Tolerance Rootstocks for Cherry Tomato
 • 2566 : Evaluation of Phytochemicals and Antioxidant Activity of Selected Thai Papaya Leaves, Extracted with Various Solvents
 • 2565 : อิทธิพลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์ “กิมจู”
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2566 : Evaluation of Phytochemicals and Antioxidant Activity of Selected Thai Papaya Leaves, Extracted with Various Solvents, วารสาร The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being 15-17 June 2023, BITEC, Bangkok, THAILAND
 • 2563 : ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและ ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน ในใบของมะละกอ, วารสาร โรงแรมยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : ผลของอายุใบมะละกอต่อปริมาณสารพฤกษเคมี, วารสาร มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
 • 2560 : Screening of phytochemical and some antioxidants of papaya leaves, วารสาร โรงแรมดิเอ็มเพรส

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การขยายพันธุ์
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง บทปฏิบัติการวิชาการผลิตกาแฟ
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง คู่มือการเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชุมชนเป้าหมาย
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลโพธิ์ใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพด้านการเกษตร
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนป่าหญ้าคาฯ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การดำเนินงานศูนย์วิจัยชุมชนฯ ม.ขอนแก่น
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง บันทึกรายการ Good Life by UBU อยู่ดี มีแฮง ฮักแพง กับ ม.อุบลฯ 3 พ.ย. 2566
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาผลพุทราจากสารสกัดสมุนไพร
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของน้ำหมักชีวภาพใบกระถิน มูลสุกร มูลไก่แกลบ และปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การนำเสนอการดำเนินงานศูนย์วิจัยชุมชน "ชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค" จ.อุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 2/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1/2566
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 2/2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1/2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 2/2564
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2566 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง เพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง เสียบยอด ติดตา ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการปลูกกาแฟ ณ ชุมชนป่าหญ้าคา

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP