หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นพพร ตันติศิรินทร์
Nopporn Tantisirin

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353552, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nopporn.t@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 โซนห้องปฏิบัติการกลาง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2549.
 • ศศ.บ.(เศรษศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ), , , 2542.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การวางงบประมาณโครงการ
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง Animal and Plant production beyond of disruption
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle (PLC)
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง จริยธรรมธุรกิจ
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรไทย
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการสรปผลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการรายตำบล U2T
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ในการผลิตไก่พื้นเมือง
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณ
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและชีวภาพทางการเกษตร(Bio Economy)ที่สำคัญของ 4 จังหวัด อีสานใต้ 2
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์(Organic Agriculture)
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการ SMEs
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจนายรำไพ พิลาสันต์ ธุรกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจนายประจักษ์ บุตรเพชร (ประจักษ์ฟาร์ม)
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจสมชายไร่อ้อยครบวงจร
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจทีละพัฒน์ฟาร์ม (ไก่สองสายโคราช)
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจฟาร์มวรรธวินท์ (ไก่พื้นเมือง)
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮาฮักหนองแคน (ฟาร์มไก่เนื้อโคราช)
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจยุระปักษ์ฟาร์มเกษตรออร์แกนิค
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจฟาร์มโคเนื้อนายหวัน
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจฟาร์มเลี้ยงโคพื้นบ้านนายไพสันต์ ขำคมเขต
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจฟาร์มเลี้ยงโคพื้นบ้าน
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจนวลรวมมิตรฟาร์มโคขุน
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจโคขุนโคเนื้อต้นน้ำฟาร์ม
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจฯเพื่อนพึ่ง(ภา) บ้านใหม่สันติ
 • 2559 : อนุกรรมการ, เรื่อง โครงการส่งเสริม SMEsให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • 2559 : อนุกรรมการ, เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฎิบัติจริง
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง ประชุมการจัดทำแผนพัฒนายางพาราระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559 : อนุกรรมการ, เรื่อง โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยขับเคลื่อนจังหวัด
 • สิ้นสุด

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลการย้ายถิ่นของแรงงานอีสานจากสถานการณ์โควิค 19
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Workshop สำหรับการสำรวจรวจข้อมูลภาคสนามแก่หัวหน้าโครงการฯ/นักศึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจาก โควิค 19
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการตลาดนัดไอเดีย ธนาคารออมสินร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและชีวภาพทางการเกษตร(Bio Economy)ที่สำคัญของ 4 จังหวัด อีสานใต้ 2
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์(Organic Agriculture)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง สัมมนาวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 1/2565
 • 2560 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 2/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ 2560 2/2559

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องSTEM 2565 ณ โรงเรียนมัธยมในจังอุบลราชธานี
 • 2565 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องการอบรบอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระตะบอง กัมพูชา ณ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องออกแนะแนวนักเรียนมัธยมปลายเพื่อการศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนวารินชำราบ
 • 2561 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบ 2560 ณ โรงแรมสุนีย์
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP