หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้า
Apisit Chaokla


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์: 3514 (ภายใน)
อีเมล์ : apisit.c@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานบริการการศึกษา
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • ร.บ. (การปกครอง), คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2554.
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP