หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายประสิทธิ์ กาญจนา
Prasit Kanchana


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 045353500 ต่อ 2145, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : prasit.k@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, 2536.
งานบริหาร
 • 2556: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง ฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)

ผลงานวิจัย
 • 2559 : ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวพื้นเมือง 20 พันธุ์ในพื้นที่นาทามน้ำท่วมฤดูนาปรัง

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การทำยางแผ่นคุณภาพดี
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การผลิตยางก้อนถ้วย
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ครูยางประจำสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การประกวดธิดาชาวสวนยาง ประจำปี 2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ปี 2563
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ครูยางประจำสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษา สปก. เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาเครื่อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาเครื่อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการโควต้ารับตรง ประจำปีการศึกษา 2564
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมการรับเข้านักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ) ประจำปี 2563
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมการรับเข้านักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาเครื่อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ครูยางประจำสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาเครื่อข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ครูยางประจำสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กัญชาคือยา สภากัญชาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อาชีพเสริมชาวสวนยาง ของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จำกัด
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาดยางพารา
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษานิคมเกษตร ยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ที่ปรึกษานิคมเกษตร ยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ครูยางประจำสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 เรื่อง น้ำยางและการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล 2/2562

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย), เรื่องที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย), เรื่องที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย), เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ไผ่พุง) ในวาระการประชุมประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินภูฝอยลม จำกัด ณ ณ ที่ทำการสหกรณ์ บ้านป่าแขม ต.คอแลน อ.บถณฑริก จ.อุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP