หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
Parkpoom Subnugarn, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3555
อีเมล์ : parkpoom.s@ubu.ac.th, suparkpoom@gmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ B 316 ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2556.
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน(เพื่อสภาวะเเวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2536.
งานบริหาร
 • 2563: รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
 • 2560: รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : ผังแม่บทอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 • 2562 : ผลของสภาพแสงและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการงอกและการพัฒนาของเมล็ดว่านเพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2567
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ รักษ์โลกเริ่มที่ตัวคุณ (Save the World Start with yourself)
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเมล่อนอินทรีย์ในระบบโรงเรือน
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน" ระหว่างวันที่ 21-22ตค..2565
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาคณะทำงานบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 11 การเปิดรับจุดจับใจในการสื่อสารต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 10 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย e-Waybill system
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 09 กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุและระบบควบคุมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ดที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 08 การทำสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยทฤษฎี ECRS การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการทำงาน
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 07 การประเมินศักยภาพในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นของสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 06 การพัฒนาระบบควบคุมเอกสาร เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO14001 2015 (MFU Smart ISO)
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 05 การพัฒนาระบบติดตามแผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 04 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยืมระหว่างห้องสมุด KULINET
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 03 การควบคุมเฝ้าระวังสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกตัวอาคารสำนักวิทยบริการแบบเรียลไทม์
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 02 การนำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มาสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว และสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง 01 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาภูมิเทํศน์
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมให้ความรู้พนักงานสวนและภูมิทัศน์ ของบริษัทบ้านสาริน จำกัด
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมียมในโรงเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตเมล่อนอินทรีย์ฺในระบบโรงเรือน
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Reviewer ของบทความในระบบวารสาร PULINET Journal
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรบรรยายให้คณะจากโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน Smart Farm UBU 16 ธค.65
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนให้คณะจากอบต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบล 40 คน วันที่ 26พย. 65
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน ระหว่างวันที่ 12-13 พย.65
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน ระหว่างวันที่ 21 22 ตค. 65
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนแบบมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 27 28 ตค. 65
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง คณะกรรมการตัดสินผลงาน Poster PULINET 2022
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ร่วมเป็นวิทยากรร่วมจัดฝึกอบรม การปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ “อุบลสวีท”ในโรงเรือน วันที่ 26-27 มิย.2564
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ฯ
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรให้คำปรึกษาในการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรบรรยายการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การดูแลภูมิทัศน์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรจัดอบรมฯการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรุปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ฯ
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยการสำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมพิชท้องถินฯ
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตแตงโมไร้เมล็ดอินทรีย์ในระบบโรงเรือน
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "การผลิตมะเขือเทศเชอรี่ และเมล่อนในระบบอินทรีย์"
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "การผลิตพืชอินทรีย์ในระบบโรงเรือน"
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "การผลิตพืชอินทรีย์ในระบบโรงเรือนให้กับนักเรียนโครงการค่าย e Camp UBU "
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ค่ายข้าวอัจฉริยะ
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ e Camp UBU
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมการทำระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตเมล่อนอินทรีย์ในระบบโรงเรือน
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้พลังงานทดแทนระบบโซล่าเซลล์ในการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ที่ปรึกษาการดำเนินงานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง จัดทำแผนแม่บททางกายภาพพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การสร้างหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาป่าในเมือง "ป่าดงฟ้าห่วน"
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง จัดทำแผนแม่บททางกายภาพพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นไม้ของพ่อ ปีที่ 7
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันลอยกระทง ณ สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 2/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” 1/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1/2566
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพืชเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 2/2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1/2565
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย), เรื่องอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ ณ การท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องการศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
 • 2560 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องโครงการต้นไม้ของพ่อ (บรรยายพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์) ณ ห้องประชุมวรพงษ์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP